.: 24.duben - - Kyklopův řev

Včera byla neděle. Slunečná. V našem kalendáři měl svátek Jiří. V celosvětovém kalendáři akcí je 24.duben věnován pokusným zvířatům.


ČLOVĚK A ZVÍŘE
Jak je to vlastně s právem člověka na použití, využití a žel často i zneužití ostatních živočišných druhů, když se na jedné straně zaštiťuje zdůvodněním, že tak jedná pro záchranu lidského života, ve prospěch nemocných lidí a na straně druhé se sám dostatečně nesnaží o ochranu svého zdraví a života způsoby, které má z velké části ve svých vlastních rukou – celkovým uzpůsobením své životosprávy, skladbou stravy, odbouráním smrtících návyků ze svého života, zkrátka nezanedbávat prevenci u tzv. civilizačních chorob. Člověk je bytost s vyšší odpovědností, ne s vyššími "právy". Nemluvě již ani o celkové a systematické devastaci svého životního prostředí, o vytváření, zdokonalování, ale i používání mechanismů k masovému vraždění jedinců svého druhu. Jak v těchto souvislostech tedy obstojí argumentace, že život zvířete je nutné vždy obětovat pro záchranu a ve prospěch lidského života?ZASTÁNCI A ODPŮRCI
Desítky miliónů zvířat jsou ročně využita při různých pokusech. Většina veřejnosti souhlasí s prováděním pokusů pro lékařské výzkumy a považují odpůrce za fanatiky, zpátečníky atp. Pravdou však je, že na obou stranách barikády stojí odborníci, kteří mají stohy argumentů, kterými hájí svůj názor. Na jedné straně lékaři a vědci, kteří nepochybují o smyslu svého počínání a poukazují na úspěchy, díky nimž se podařilo vymítit mnoho nemocí. Na straně druhé jsou též lékaři (i bývalí vivisektoři) a vědci, kteří se snaží dokázat, že většina pokusů je dnes zbytečná a lze je plnohodnotně nahradit alternativními metodami.

Tito odpůrci říkají:
Je to špatná věda, protože nám dává informace a výsledky o zvířatech, kdežto my potřebujeme znát účinek na člověka. Dávno víme, že lidská nemoc může mít u zvířat úplně jinou formu. To je zákon přírody, spojený s metabolismem (souhrn všech fyzických a chemických procesů, neustále se konajících v živých organismech), podle něhož je biologická reakce, která se ustanovila pro jeden druh, platná pouze pro tento jednotlivý druh a pro žádný jiný. Často mohou dva úzce spřízněné druhy jako myš a krysa reagovat kompletně rozdílným způsobem. Vivisektoři vlastně uměle, násilně a především nepřirozeně vyvolávají u zvířat nemoci, které by normálně nedostali, nebo které se u nich projevují v jiných formách.

Vivisekce

ROZDÍLY A OBTÍŽE
Potíže vyplývají z rozdílů v pěti základních stupních působení, jimiž testovaná látka účinkuje v živém organismu, které určí jak na něj bude působit – jinými slovy, přispívá k biochemickému prostředí, jedinečnému tomu kterému druhu. Ony stupně jsou: vstřebávání do krve, distribuce do stanoviště, působení a mechanismus působení, metabolismus, vyloučení.

Každá malá změna, zopakovaná na každém z těchto stupňů, se může nahromadit ve větší změnu působení. Jedním z nejdůležitějších faktorů je rychlost a typ metabolismu nebo způsob, jímž je látka zdolána tělem. Vědecká dobrozdání ukazují, že odchylky v metabolismu testovaných látek mezi druhy je spíše pravidlem než výjimkou. Rozdílné způsoby metabolismu také přispívají k rozmanitosti živočišných druhů.

Například amfetaminy se látkově přeměňují stejnými způsoby u psů a myší, ale rozdílným způsobem u krysy a ještě jinak u morčete. Toxické účinky látek, neočekávané v testech se zvířaty, mohou být zjištěny u lidí, je-li jejich metabolismus pomalejší nebo kde se utvářejí jeho jedovaté vedlejší produkty. Například léky fenylbutazon a oxyfenbutazon byly příčinou mnoha úmrtí lidí, protože jim trvá mnohem déle tyto léky látkově přeměnit. Lidskému tělu trvá 72 hodin než zdolá poloviční dávku fenylbutazonu, kdežto u opice, psa, krysy a králíka jsou odpovídající lhůty 8, 6, 6, a 3 hodiny. U oxyfenbutazonu trvá lidskému tělu 72 hodin než zdolá poloviční dávku, zatímco u psa to trvá pouze 1/2 hodiny, atp.

Dodatek
Z rozsáhlých materiálů OECD – Short and Long Term Toxikology Groups, část 1. Krátkodobé zkoušky, str. 70-76: Interpretace výsledků. Při interpretaci výsledků studie je třeba mít na zřeteli druhové rozlišení. Lze prokázat, že extrapolace výsledků na člověka je platná pouze v omezené míře.CO JE TO VIVISEKCE?
Vivisekci je definována jako operační zákrok na živém zvířeti bez narkózy a může zahrnovat postupy invazivní nebo neivazivní.
Invazní výzkum – sestává z každého typu řezání, píchání nebo injekce do živého těla. To zahrnuje chirurgii, pitvání, injekci lidských chorob pro vytvoření "živých modelů" lidských nemocí nebo násilné nucení škodlivé potravy nebo škodlivých látek do tělních otvorů.
Neinvazní experimenty – sestávají z psychologických testů, které mohou vyvolávat psychický stres nebo úzkost, až po odnětí potravy, vody, kyslíku nebo jiných důležitých nezbytností pro život.

Vivisekce

KDE A JAK SE VYUŽÍVAJÍ POKUSNÁ ZVÍŘATA
Veřejnost si pod pojmem „pokusy“ představuje především „nenahraditelné“ lékařské pokusy, ale už ji uniká, že milióny zvířat končí v popelnicích jako odpad po pokusech, které neslouží k záchraně lidského zdraví, ale naopak – pro jeho ničení: při vojenských pokusech. Tato zvířat jsou poškozována na mozku, pálena, ozařována, oslepována, střílena, trávena, opařována, trhána, omračována apod. U mnohých zvířat se před samotným experimentem vyřezávají hlasivky. Pokusná zvířata jsou nejčastěji používána v těchto odvětvích:

VOJENSKÝ PRŮMYSL – se na zvířatech učí jak zefektivnit zabíjení. Zvířata se tak nevinně dostávají do role nepřítele, který dostane v experimentu pěknou lekci. Za účelem potvrzení značné prudkosti střel a kulek ze střelné zbraně se v Německu střílí do psů (boxer) a zakrslých sviní. Poté jsou zvířata operována, aby bylo zjištěno, jakým způsobem vnikají kulky do těla. Morčata jsou umístěna v blízkosti děl, čímž jsou vystavena hluku zbraně velkého kalibru. Zvířata mají zničené ušní bubínky a tkáně v plicích. Zkouška granátů na morčatech není žádnou výjimečnou zkouškou. V Anglii v jedné ukázce vojáci stříleli do lebek 29 opic Resus ze vzdálenosti 10 m. Experiment měl být poskytnutím pomoci konstruktérům nových ocelových helem. Je stříleno do ovcí, králíků a psů omámených fosforoorganickými látkami, které vyvolávají ochrnutí nervového systému. Americká armáda využívá zvířata k testování nukleárních a chemických zbraní. Zvířata jsou nadávkována neutrony a poté podstupují elektrický šok. Tajné vojenské výzkumy nespadají pod civilní kontrolu (přestože jsou placeny z našich daní) a proto veřejnost o těchto děsivých skutečnostech ví velmi málo!

V KOSMETICKÉM PRŮMYSLU – jsou zvířata zneužívána pro "bezpečné" testování šampónů, mýdel, voňavek, barev a podobných výrobků. Testované látky se zvířatům nanášejí do očí, na oholenou část těla, do tělních otvorů, musí vdechovat jejich výpary atd. Dnes existují stovky firem, které tyto pokusy neprovádí a nahradili je alternativními metodami. Mezi tyto firmy patří např. Aloe Vera, Amway, Avon, Christian Dior, Esteé Lauder, Oriflame aj. Naopak velké firmy jako Gillette Copany nebo Procter and Gamble pokusy využívají dále.
Odkazy:
Na stránce Svobody zvířat najdete on-line seznam firem, které netestují na zvířatech. Také si můžete takovýseznam firem, které netestují na zvířatech, stáhnout ve formátu pdf. (vydala Společnost pro zvířata).

Testování kosmetických výrobků

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL – používá zvířata pro bezpečnostní zkoušky nových aut. Jsou zkoušeny bezpečnostní pásy, pevnost materiálu a především reakce živého organismu na prudké nárazy při simulované havárii.

CHEMICKÝ PRŮMYSL – při svých pokusech zkouší na zvířatech "nové" čistící prostředky – prací prášky, čistidla. Podobně jako u kosmetiky jsou zvířatům testované látky nanášeny do očí, na pokožku, orálně cpány do organismu apod.

POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL – na pokusných zvířatech zkouší různé konzervační přísady, barviva.

ZDRAVOTNÍ VÝZKUMY – Je skutečně nutné využívat zvířat ke kouření tabákových výrobků, inhalaci alkoholových výparů a omamných látek (drog) proto, aby dokázala to, co už dávno víme – že kouření i alkohol škodí zdraví?! Zvířata jsou uměle infikovány nemocemi, které se v říši zvířat ani nevyskytují (třeba syfilis). Je skutečně nutné obětovat zvířata kvůli výrobě „léků“ jako je Viagra?

Testování tabákových výrobků

JAKÁ POKUSNÁ ZVÍŘATA SE POUŽÍVAJÍ?
Neexistuje laboratorní experimentální zvíře, které by bylo identické s člověkem pokud se týká struktury nebo metabolizmu. Existují jisté podobnosti ve funkcích u člověka a ostatních živočichů, ale ani u nejpříbuznějších primátů nejsou tyto podobnosti tak výrazné, aby bylo možno provádět jednoznačné extrapolace pokusů na zvířatech na člověka. Interpretace výsledků získaných z pokusů se zvířaty při posuzování možného ohrožení lidského zdraví zůstává i nadále věcí dobrého úsudku.

Připustíme-li, že neexistuje ideální analog člověka pro laboratorní testování, bude tedy volba pokusných zvířat ovlivněna jinými hledisky jako je rozplemenění či hospodaření se zvířaty, možnost jejich nákupu, rychlost růstu, vývoje, chování při pokusných podmínkách. Hlodavci splňují mnoho z logistických požadavků a proto jsou často používáni v toxikologických výzkumech. Pro akutní orální, dermální a inhalační pokusy jsou vhodné krysy, pro dermální pokusy se používá také králíků. Králík má výhodu v tom, že je větší a navíc je známa řada informací o jeho chování při dermálních zkouškách, ale při srovnání toxických účinků různými cestami a vyhodnocené ohrožení, mluví mnoho pro krysu, která je předmětem zkoumání i v jiných oblastech. Pro studium podráždění pokožky, očí a zkoušky poleptání jsou směrnice založeny na metodách vyvinutých Draizem a proto je pro ně volen králík. Pro přecitlivělost pokožky se v šesti doporučených metodách používá morčat, prasat, králíků, myší a psů. Pro neurotoxické pokusy při nichž mechanizmem je inhibice cholinesterazy se jeví jako nejvhodnější objekt slepice.

Existují případy v nichž je "užitečné" použít vedle hlodavců i nehlodavců a prohloubit tak studium toxických účinků na různé druhy zvířat. Obvykle používaným druhem je pes, což bylo zvláště zdůrazněno ve směrnicích pro orální pokusy. Historicky bylo obecně doporučováno, že testy na chronické působení se mají provádět se dvěma savci, jedním hlodavcem a jedním nehlodavcem. Obvykle byla krysa použita jako hlodavec, z nehlodavců bylo nejvíce používáno psů a primátů, a to zejména pro jejich větší vzrůst, schopnost uskutečnit na nich klinická a biochemická pozorování a jejich obecnou dostupnost.

Ve všech případech je zapotřebí, aby zvířata byla zdravá, známého původu, přiměřeně konsistentní co do hmotnosti a věku, ale i dostatečně aklimatizována na prostředí v němž experiment probíhá před vlastním zahájením pokusu.ALTERNATIVY
Informace o alternativách nahrazující pokusy jsou tak širokým tématem, že zde pro ně není dostatek místa. Pokud máte zájem, tak zde jsou různé odkazy:

Nahrazní pokusů na zvířatech
In vitro metody místo pokusů na zvířatech – Převzato od organizace Sdružení „Lékaři proti pokusům na zvířatech“.
Alternativy – výzkum bez použití zvířat
Náhradní techniky

Z webu Společnosti pro zvířata se lze dostat na stránky organizací a institucí, které se specializují na alternativy, kterými lze nahradit pokusy na zvířatech:

AltWeb – anglicky; alternativy k testům na zvířatech podle konceptu 3R.
American Anti-Vivisection Society (AAVS) – anglicky; organizace usilující o ukončení pokusů na zvířatech ve výzkumu, testování a výuce.
Americans for Medical Advancement (AFMA) – anglicky; organizace proti používání zvířat v lékařském výzkumu a testování léčiv, pobočky v Evropě EFMA a Japonsku JFMA.
British Union for Abolition of Vivisection (BUAV) – anglicky; organizace usilující o zrušení všech pokusů na zvířatech.
Doctors and Lawyers for Responsible Medicine (DLRM) – anglicky; cílem organizace je okamžité a bezpodmínečné zrušení všech pokusů na zvířatech na lékařské a vědecké úrovni.
Dr. Hadwen Trust – anglicky; fond podporující lékařský výzkum bez zvířat.
European Centre for Validation of Alternative Methods (ECVAM) – anglicky; Evropské centrum pro validaci alternativních metod – schvaluje nahrazovací alternativy k pokusům na zvířatech a informuje o nich i dalším výzkumu.
European Consensus-Platform for Alternatives (ECOPA) – anglicky; evropská platforma prosazující alternativy k pokusům na zvířatech ve smyslu 3R, v oblasti výzkumu, testování a výuky.
Fund for the Replacement of Animals in Medical Experiments (FRAME) – anglicky; organizace propagující alternativy k pokusům na zvířatech v medicíně ve smyslu 3R.
National Anti-Vivisection Society (NAVS) – anglicky; americká organizace usilující o ukončení pokusů na zvířatech ve výzkumu, testování a výuce.
Netherlands Centre Alternatives to Animal Use (NCA) – anglicky, holandsky; organizace podporuje vývoj a validaci alternativních metod ve smyslu 3R v Nizozemí.
Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM) – anglicky; sdružení lékařů propagujících medicínu bez pokusů na zvířatech, propaguje také bezmasou stravu.
Pro Anima – francouzsky, anglicky; sdružení vědců prosazující lékařský a biologický výzkum bez zvířat.

HUMÁNNÍ VZDĚLÁNÍ

Animalearn – anglicky; specializovaná pobočka organizace AAVS zaměřená na propagaci alternativ ve všech úrovních výuky, vede výpůjční sbírku alternativ, které jsou k dispozici studentům i učitelům.
AVAR (The Association of Veterinarians for Animal Rights) – anglicky; americká organizace, která spravuje obsáhlou internetovou databázi alternativ k nahrazování pokusů na zvířatech ve všech úrovních výuky, veterinární studenti se také mohou zapojit do diskusního internetového fóra.
ESEC (Ethical Science and Education Coalition) – anglicky; pobočka organizace NEAVS věnující se zejména alternativám v nižším vzdělávání, nicméně neopomíjí ani výuku na vysokých školách.
EURCA (European Resource Centre for Alternatives in Higher Education) – anglicky; společný projekt univerzit v Utrechtu a Edinburghu, cílem organizace je zlepšit přísun informací o dostupných alternativách ve vyšším vzdělávání a poskytnout mechanismus pro jejich efektivní šíření, vede databázi nejpoužívanějších alternativ s recenzemi od uživatelů.
InterNICHE (International Network for Humane Education) – anglicky, rusky; mezinárodní síť propagující humánní vzdělávání ve všech úrovních výuky s kontakty ve více než 30 zemích po celém světě, vede výpůjční systém alternativ, diskusní internetové fórum, vydává knižního průvodce alternativními metodami ve výuce v mnoha jazykových verzích.
NORINA database (Norwegian Inventory of Alternatives) – v angličtině; poradní centrum při norské veterinární škole vede databázi více než 3 500 audiovizuálních alternativ pro výuku.
Student Choice for Dissection Alternatives – anglicky; studenti odmítající pitvy zvířat a jiné pokusy při výuce.

Vivisekce

ZÁVĚR
Problém používání zvířat na pokusy je závažným problémem nejen vědeckým, ale i filozofickým a etickým. Neexistuje více druhů života. Život, v tom nejhlubším slova smyslu, jako zázračný a nejcennější dar, je jediný a jedinečný ... proto ho musíme chránit!


Zdroje:
www.pokusynazviratech.cz
www.svobodazvirat.cz
www.spolecnostprozvirata.cz
www.peta.org
jiné


Na tento článek a především na debatu níže, navazuje další příspěvek – Odpověď Anonymovi k vivisekci.
Testování kosmetických výrobků

24. DUBEN – CELOSVĚTOVÝ DEN LABORATORNÍCH ZVÍŘAT


Na tento článek a především na debatu níže, navazuje další příspěvek – Odpověď Anonymovi k vivisekci.

linkuj.cz vybrali.sme.sk


Komentáře

(Tokugawa - Mail - WWW)
Alézi, strašně moc Ti děkuju za tenhle článek. A za fotografie. Ty někdy řeknou daleko víc, než celá knihovna textů. Děkuju...

(Pachollini - Mail - WWW)
Díky za ten článek.
Myslím, že kdyby tyhle fotky šly každý den půl minutky před zprávami, pokusy by kvůli vlně protestů do roka a do dne skončily. Jenomže lidé to nechtějí vědět, museli by něco udělat, komplikovalo by jim to život.
Další rok by se pak třeba mohly pouštět fotky z velkochovů hospodářských zvířat...

fucking humanity... (aTeo - Mail - WWW)
Zajímal by mě názor křesťanské církve, vyjadřujou se téměř ke všemu. A co na to "jejich" Bůh?!

Ještě nedávno (tofu007 - Mail - WWW)
, myslím asi před 2 lety. Podobné fotografie a videa z laboratoří běžela právě ve večerních zprávách na ČT1 na 24. dubna, ale to už se muselo osazenstvo České televize hodně kroutit. Stejné šoty prosazovala M. Kubišová do pořadu Chcete mě, několikrát se jí to podařilo ;o)

(janicka - Mail - WWW)
ty fotky muzou nekteri lidi videt stokrat, vydesi se, reknou si "to snad neni mozny"... a pak pro svy psi/kocici milacky pujdou koupit granule nebo konzervy, jejichz vyzivnost byla zjistovana mj. vyrezavanim kusu svaloviny z nohou zivych psu, kteri pak skoncili zraneni na jedne hromade na studene podlaze...
at clovek dela cokoli, i kdyz je to obycejnej nakup psich konzerv, mel by si odpovedet na otazku: co ted timhle krokem ovlivnim? jasne - je slozity udrzet v hlave vsechny informace o vsech vyrobcich. internet ale pomuze najit to, co potrebuju, behem par minut. nemusim kupovat neco, co se zbytecne dovazelo pres pul Zemekoule, co na plantazich strikaly nejakym jedoherbicidem maly decka, co sily malemotrokyne v mizernych podminkach nekde v Asii, co se zbytecne testovalo na zviratech nebo co zere zbytecne moc energie. myslet v souvislostech neni tak slozity - ma to jeden hacek: jak si na to clovek u sebe zvykne, najednou ho zacnou neskutecne iritovat ti, kdo se s myslenim nezdrzuji. :-)

(koldak - Mail - WWW)
Jestli musí být na každém balíčku cigaret nápis o škodlivosti kouření, proč nemůže být ze zákona na každém kosmetickém výrobku uvedeno, zda byl či nebyl zkoušen na zvířatech. Prokazatelně, jak jinak.
Pak můžou lidé ovlivňovat tyhle zvěrské praktiky tím, že výrobky budou či nebudou kupovat. Do té doby si můžeme zanadávat a pohoršovat se, jenže možnost volby nemáme.
Potíž je v tom, že firmy, které vydělávají na utrpení zvířat obrovské balíky peněz, mohou snadno korumpovat politiky, kteří nemají zájem přizpůsobit legislativu lidskosti.

ad. Tokugawa (Alézi - Mail - WWW)
Jedna fotka je lepsi nez sto slov.
Myslim, ze zde vyhledove uverejnim dalsi serii fotek s jinou tematikou prav zvirat. Třeba velkochovy, jatka, to je takovy humus, ze by to mohlo dost lidi ovlivnit k vegetarianstvi.
Jsem rad, ze ten prispevek mel smysl.

ad. Pachollini (Alézi - Mail - WWW)
Zda by to bylo do roka, to pochybuji, protoze pokusy jsou obrovsky byznys...

Velkochovy, to jsou zvířecí koncentráky s neskutečným utrpením. Ale zde muze kazdy jednoduše zacit u sebe - prestat to žrát!
Příště o tomto či jinem tematu.

ad.Teo (Alézi - Mail - WWW)
Tak v teto oblasti maji cirkve zcela jasne nedostatecnou! Nezajem. Zvirata jsou urcena k vyuzivani vsemi zpusoby. Katechismus je v tomto pry velmi zastaraly. I kdyz jednotlivi verici se k tomu treba stavi zcela jinak a jsou aktivni v ochrane zvirat.

Co na to Buh? Nevim co odpovedet. Takovou otazku si pokladali i lide v Osvetimi, Dachau...

> aTeo (janicka - Mail - WWW)
co se konkretne pokusu na zviratech tyce, tam moc jasno ohledne postoje cirkve nemam. ale s Aleziho "Zvirata jsou urcena k vyuzivani vsemi zpusoby" to nejspis vicemene souhlasi. vybavuju si nedavny vyrok jednoho pana farare, jak ten zajic je rad, ze poslouzi a skonci v jeho zaludku... (zajic by lip poslouzil, kdyby se rozlozil ve svym puvodnim ekosystemu. to by si ale na nem panacek nepochutnal a asi by to nebylo uplne ono.) - ale to je jen takove moje male rejpnuti... ;)

mimochodem, kdo jste znalci, tam jak se pise "nezabijes", je to jasne vztazeny vyhradne k cloveku? to by me docela zajimalo...

ad. Janicka (Alézi - Mail - WWW)
IRITACE
Nějak Ti nerozumim. Ja nemam pocit, ze kdyz nezeru maso, nekourim, pouzivam netestovanou kosmetiku, ze jsem diky tomu lepsi nez ten, kterej zere hamburgery, není SxE a hulí trávu, atp. Samozrejme to o cloveku muze neco vypovidat, ale neznamena to, ze je lepsi clovek. Mam znamou, ktera neni vegetarinka a je mimo tutu problematiku, presto si ji vážím mnohem vice nez vetsiny aktivistu, protoze ve skutecnem zivote prokazala odvahu, pokoru, nehrbila se. To jsou velke veci, zadna docasna poza.
Prestoze si zachovavam nektere "radikalni" nazory, tak přesto toto nevidim tak cernobile jako Ty. Když budeš povazovat lidi za hlupaky, blbce a ignoranty a budes k nim tak pristupovat, nikdy je neziskas pro svou vec. A Ty nepotrebujes mluvit k tem na stejne vlne, ale naopak k te vetsine, aby se prelila na tvou stranu. Ale to jiste sama dobre vis.

Dekuji za Tvuj prispevek a oziveni Tveho blogu! U Janicky je blog, ktery ma smysl. Cauky

ad. Janicka II. / Nezabijes... (Alézi - Mail - WWW)
Nejsem znalec, ale myslim, ze prikazani NEZABIJES bylo v krestanstvi vzdy spise prisuzovano k nezabiti cloveka. Proc si to myslim? Odvozuji dle nekterych skutecnosti. Desatero dal cloveku (Mojzisovi - Izraelitum) Buh Otec a Jezis, ktery je povazovany za Boziho Syna, maso jedl. Samozrejme jako zid nejedl veprove a jine druhy masa (viz. Stary zakon o rozdeleni potravy a na cistou a necistou). Takze Jezis jedl ryby, ovce atp., a on by jiste neporusil Bozi prikazani, kdyby se vztahovalo i na zabijeni zvirat. Myslim, ze ve Starem zakone se docteme, ze Izraelite ve svych obradech zvirata zabijeli.
Nekteří křestane maso ve svem jidelnicku omezuji, ale spise ze zdravotnich duvodu, protoze je psano, ze tělo je chram Ducha svateho a ma se chranit - a protoze maso neni ve velkem mnoizstvi 2x nejzdravejsi, tak ho omezuji, coz v dnesni dobe neni problem. Temi vericimi jsou Adventiste sedmeho dne (www.casd.cz), kteri provozuji znamou humanitarni organizaci ADRA.
Tak asi takhle.

ad. Koldak / netestovane vyrobky - oznaceni (Alézi - Mail - WWW)
Myslim, ze neni povinne tento fakt na obalu udavat, ale pravda je, ze vetsina firem, ktera sve vyrobky na zviratech netestuje, to na vyrobcich udává - bud obrázkem králíčka v trojuhelniku ci v krouzku, nebo napisem, ze vyrobek nebyl testovan na zviratech nebo kombinaci obojiho. I kdyz jsem videl vyrobky od stejne firmy, kdy na jednom to bylo a na druhem ne...
Ale faktem je, ze dnes NENI problem sehnat netestovane kosmeticke vyrobky.

A máš pravdu, že pokusy a obchod s laboratornimi zviraty je obrovsky byznys, který válcuje všechny ušlechtilé záměry. Ale v Evrope snad postupne dochazi diky vlivu organizaci k postupnym zmenam a diky clenstvi v EU, se tomu nevyhne ani CR.

> Alezi (janicka - Mail - WWW)
nene, tak jsem to nemyslela... :-) jen obecne - kdyz clovek vi, jak jednoduchy (a ze to neboli) je premyslet v souvislostech driv, nez neco udelam, o to vic nemuze pochopit, ze urcita cast lidi tak myslet odmita... fakt ted nejde o to, ze bych koukala skrz prsty na kazdyho, kdo me timhle vytaci, to byl jenom osobni pocit, povzdech, ze pak cloveka uvnitr znova a znova rozcili kazda prkotina. pokud mam nekoho za blbce a ignoranta, tak k tomu mivam podstatne padnejsi duvody. :-))

a k tomu "nezabijes" - to, jak je to v krestanstvi mysleny a uzivany, vim, spis me napadlo, jestli je opravdu nekde napsano, ze se to vztahuje jenom na cloveka... pripadne jestli se tam nekde nepise neco o tom, ze clovek nema zvirata zbytecne trapit. treba pozadavek "koser kvality" v judaismu se nejakym ohledum k prirode a zviratum blizi, tak jsem si rikala, jestli nejaky takovy ohled neplati i pro krestanstvo.

ad. Janicka III. - košer (Alézi - Mail - WWW)
Nejsem vůbec žádný znalec judaismu, ale mam pocit, že to jejich košer stavi na necem jinem nez na ohledu ke zviratum. No, ale nechci jim křivdit ;-)

> Alezi (janicka - Mail - WWW)
...tam je neco v tom smyslu, ze zvire na porazce nesmi trpet, neni..? - mno, nekde to pohledam... po zkouskovym... az bude cas

to alézi (koldak - Mail - WWW)
Králíčka v trojúhelníku či podobný tahák může na svůj výrobek nalepit kdekdo, pokud se jedná o dobrovolnou a nikým nekontrolovanou aktivitu. Myslel jsem to naopak - zákonnou povinnost výrobce výraznými písmeny zákazníkovi oznámit, že výrobek BYL TESTOVÁN NA ZVÍŘATECH, pokud ano.

ad. Koldak II. (Alézi - Mail - WWW)
Myslim, ze neni mozne davat "kralicka", kdyz to neni pravda, protoze tim by byl kupujici umyslne vystavovan lzivemu udaji a to snad je trestne. Ale ruku bych za to u nas do ohne nedal. V zahranici se timto hlidanim vyrobcu zabyva jedna z nejvetsich organizaci PETA (www.peta.org) a ta svuj seznam dle toho neustale aktualizuje.

ke koser porazkam... (janicka - Mail - WWW)
... se psalo neco v Reflexu, na jeho strankach uz clanek neni, ale v archivu googlu ano:
http://64.233.183.104/search?q=cache:
V7vwctk0754J:reflex.cz/Clanek30037.htm+ko%C5%A1er+trp%C4%9Bt&hl=cs

takze zase ztraceny idealy. - to jen v rychlosti jako tip na dalsi cteni...

ad. Janicka IV. (Alezi - Mail - WWW)
Tak nejak nevim, ale ten odkaz mi nefacha.

Pokud by u porazky nemelo zvire trpet - ok, ale neni to o tom "nezabijes".

dik

(janicka - Mail - WWW)
no - to by nebylo o "nezabijes", hledam aspon nejaky "hezci" chovani ke zviratkum... (ono v tom principu spravcovstvi nekde bude, jenom na to vsichni dost dlabou.)

odkaz facha, ale pri vlozeni se rozdelil na dva radky. prikopirovanim druhe pulky fachat bude. - je ale i jinde, treba na http://www.vegetarianstvi.info/modules.php?name=News&file=article&sid=68 - kdyztak dej hledat v googlu nazev clanku Jsou koser porazky koser?

(aida - Mail - WWW)
Alezi, Janičko, nechci Vám brát iluze, ale košer porážka je vůči zvířatům o mnohem míň ohleduplná než ta naše klasická. U nás se před poražením zvíře omráčí (mechanicky, chemicky atp.), tudíž pak už nic neví, po omráčení se teprv usmrtí, vykrví atd. U košer porážky omráčení odpadá, protože košer maso musí být zcela bez krve, poráží se vykrvením, tj. protětím vena (venae)jugularis..., ona ta krev pak líp vystříká ven, bohužel, což u toho omráčení tak markantní není.
Omluvte mě, že se Vám pletu do debaty a že Vám kazím náladu, holt profesionální deformace...

ad. Aida (Alézi - Mail - WWW)
Milá Aido, děkuji za příspěvek a v žádném případě se neomlouvej - od toho přeci komentaře jsou. A navic, my s Janickou jsme skutecne o košer porážce nic nevedeli ( i kdyz by se to dalo mozna dohledat ve Starem zakone -knihy Mojzisovy?)a tak jsi to rozlouskla. Pracovni deformace? Bouras dobytek? ;-)

(aida - Mail - WWW)
Alezi, jen teoreticky, spíš bych to dozorovala, kdybych se věnovala původní profesi; jsem veterinářka v oboru hygieny potravin, takže bych asi byla nějaký ten inspektor na jatkách. Protože se mi to "hrozně moc líbilo", radši se teďka věnuju překladům, veterinárním a hygienickým samozřejmě;-)
Jinak, na Tvůj (teda jestli můžu tykat?) blog jsem se dostala teprv před pár dny a hroznými oklikami (první oklika byla Tofu, že ji zdravím!).
Máš to tu fajn, četla jsem ale jen zlomek. Nejvíc mě zaujala ta debata, no, však víš jaká, o těch BL, ráno jsem o tom s očima navrch hlavy povídala manželovi, taky se divil.
Ale nejvíc se mi líbí ty Tvé knižní kvízy. Strašně ráda hledám odpovědi na nějaké fikané soutěže - nemyslím takové ty banální z novin nebo křížovky, spíš takové, jako je ta Tvoje (jeden můj kamarád prozměnu vymýšlí historické, úžesné), člověk se u toho dost poučí. Nejde ani tolik o výsledek, ale o ten proces hledání. Viz. O. Janota: I cesta může být cíl..

ad. Aida II. (Alézi - Mail - WWW)
Janota?! Pro ty jeho stare veci mam slabost - Na kalužích olej. Královna včel. Asi jsi cetla ty texty zde: http://www.alezi.bloguje.cz/90412_item.php

Ta debata. Misty mimo misu...

Knizni kvizy. Tech bylo jen par, predtim jsem spise delal souteze o lahev vina nad hadankami s fotkami - treba vytahane ruce dcery :-)))

Jsem rád, že se Ti u KYKLOPA libi a doufam, ze se sem budes vracet. Asi zacnu delat vice kniznich kvizu! :-))

Cauky

(aida - Mail - WWW)
Alezi, zatím nečetla, tenhle blog jsem objevila předevčírem. Ale Janotu fakt můžu! (Slibuju, že si to přečtu.)
A jsem pro více kvízů! BTW. Na tu L.L. bych asi nepřišla... ;-)

TAK DOST !!! (Anonymus - Mail - WWW)

Všechna zvířata mi můžou být u prdele !!! Píšu filipiku na obranu LIDÍ ! Máte rádi pejsky, kočičky, králíčky a jiná milá zvířátka? Já taky, Kristova noho! Ale ať třeba v neuvěřitelných útrapách pozdechá raději tisíc takových tvorů, než jeden jediný člověk! Už před časem jsem se na kudlance zúčastnil podobné diskuse, kdy bláboly na obranu zvířat měly mít přednost před lidmi. Kde to žijem? Až budou šílení lékaři (patřící spíše do amerických komerčních laciných hororů) dělat pokusy na vašich bližních, budete všichni mluvit jinak! Jistě existují stovky variant, tisíce alternativních řešení, ale přátelé, nevyhneme se aspektům, kdy pokusy na zvířatech jsou jedinou možnou alternativou!

Slyšte můj příběh. S pokusnými aplikacemi drog a neschválených léčiv na lidech jsem se setkal v polovině sedmdesátých let na psychiatrické klinice v městě N., kdy manželčin lékař Doc. MUDr. XY, Csc se mi přiznal, že na pacientech jako na pokusných králících zkoušejí i nové neschválené preparáty, které mnohdy ani dosud neměly název. V té době to bylo, když manželka se mi při mojí návštěvě v blázinci svěřila, že mně vidí jako kdybych měl přes celý obličej jedno veliké oko. Tehdy kousala do neoloupaného pomeranče jako do jablka, stejně tak jedla banán i se slupkou. I celé podle dalších indicií, které pro nechutnost nelze zde uvést, jsem si byl jist, že mezi nasazenými medikamenty byly zkušebně i drogy, snad právě LSD, kdoví... Jak se později ukázalo, v těch letech byl chemický průmysl ČSSR největším producentem LSD na celém světě. Jindy nepřípustné přiznání doktora, porušujícího do jisté míry lékařskou etiku, přisuzuji skutečnosti, že byl něco jako rodinný přítel. A to si pište, že to nebyl žádný tuctový doktůrek, ale mezinárodně uznávaná kapacita, přednášející i na lékařských kongresech v USA. Nebo jste chtěli slyšet i o pytlech z umělé hmoty, v nichž byli někteří z pacientů, zesnulých ve špitálu, převáženi do záhadných lokalit?

Na roletě je tu plno mudrlantů, kterých se nic z toho osobně netýká. Zeptám se stejně jako na začátku. Máte rádi zvířátka? Já taky! Ale kdo z vás by svolil k tomu, aby v zájmu testování úspěšnosti nových preparátů se pokusy prováděly na vašem otci, dědovi, manželce, na vašich vlastních dětech?

Nikdo?

Tak vidíte!

A teď mudrujte, vy chytrolíni!

mno... (ah - Mail - WWW)
mně zvířata u prdele nejsou... co lze omezit, zmírnit a řešit alternativně, tak jsem PRO takovou možnost (např. vojenský, kosmetický p. nebo pokusy s cigaretama a alkoholem)... já osobně mám vytipovanou kosmetiku a díky tomuto článku, který mě "víc nakopl", chci být alespoň v tomto ještě důslednější!! není to moc, vím.
Omezit, zmírnit, alternativa... proto se slovy "ať třeba v neuvěřitelných útrapách pozdechá raději tisíc takových tvorů (myšleno zvíře), než jeden jediný člověk" ... nesouhlasím!

Vím, že je to neetické a nehumánní, ale pro mne například život brutálního vraha s recidivou má menší cenu, než život zvířete.

A buď tak laskav, milý Anonymusi, neřvi tady a neurážej.

ad. ah (Anonymus - Mail - WWW)
Neřvu a nikoho neurážím.
Naopak mí předřečníci jako v agonii nevzali vůbec v potaz zásadní neobjektivnost už u vstupního článku. Mluví se tu o bolestech a utrpení zvířat, ne však lidí. Na všech 28 fotografiích jsou zobrazena jen zvířata.
A ani na jediné není - ZBÍDAČENÝ A TRPÍCÍ ČLOVĚK, KTERÝ UMÍRÁ V NEVÝSLOVNÝCH MUKÁCH !!!

odpovím (Alézi - Mail - WWW)
Odpovím dnes či zítra - nejen blogem je živ člověk ;-)

A co na to Jan Tleskač?! (aTeo ;) - Mail - WWW)

ad. TEO / Teskaš (Alézi - Mail - WWW)
Šel se zeptat tajemného EM! ;-)

k dopisu pana Anonymouse (koldak - Mail - WWW)
Jistě dodáte fotografie, na kterých bude zaznamenána vivisekce na lidech. Pak se můžeme bavit. A nemyslím tím, že někde vyhrabete doktora Mengele.

Tak tomu říkám vrchol demagogie (uskutt - Mail - WWW)
Srovnávat případ, kdy lékař - RODINNÝ PŘÍTEL (!) zkouší na někom psychotropní látky, s bestiálním mučením, přesahující etické hranice člověka, k tomu musí být opravdu silný žaludek.
Ospravedlňovat zbytečné utrpení jakékoli bytosti skutečností, že se jeden jeho kámoš chtěl napakovat na neetickém zacházení s jeho ženou, jen ukazuje, jak plochý a sebestředný anonymus je.
Ano, jistě má rád zvířátka... na pekáči

Nezabiješ (Pachollini - Mail - WWW)
Ad aTeo a ostatní: nevím, jak to přesně mají křesťané, ale zdá se mi, že "etická pravidla" zůstávají stejná už několik tisíc let, ale mění, rozšiřuje se okruh jejich platnosti.
Takže původně platilo "nezabiješ" (a jiná pravidla vzájemného soužití) na příslušníky stjného kmene, pak národa, potom se rozšířilo na lidi (ne však negry a rudokožce), dneska platí celkem bez diskuse i pro ně a lidé začínají přemýšlet, proč by vlastně nemělo platit i pro krávy.

uskutte, (galahad - Mail - WWW)
chtě nechtě, musím se Anonyma zastat (jakkoliv jsem přesvědčen, že by se obhájil sám lépe...). Za prvé to bestiální mučení, o kterém mluvíš má nějaký smysl. Ten smysl tkví právě v tom, co anonymus popsal. Ten příběh není plochý a vůbec nejsem přesvědčen, že onen doktor to prováděl pro svůj osobní prospěch a nejsem přesvědčen ani o tom, že žena, o které mluvil, byla jediná oběť podobných pokusů. Anquetil na jednom blogu napsal do komentářů následující slova: "Naše socialistická republika nebyla právě laciná kurva." A já myslím, že měl pravdu a že se to projevovalo i způsobem, který tu popsal Anonymus.

také by bylo fajn, kdybys dokázal odhlédnout od formy, jakou byl komentář napsán, protože prezentované rozhořčení je víc než pochopitelné. Určující je obsah informace a ten byl v případě tohoto komentáře velmi jasně čitelný...

(Bára - Mail - WWW)
Myslím, že tady nikdo v žádném případě od začátku nezlehčoval utrpení na lidech, pouze není v povědomí lidí jako utrpení na zvířetech.
Takže rozhořčení je na místě, ale směrem k rodinnému "příteli", a podobným "doktorům" nikoliv zde!!!!!
Kdo je jaká kapacita je snad úplně jedno, pokud za ní nestojí ČLOVĚK, ale lidská zrůda.Dost mě zaráží, že "kapacita a přítel" v jednom se za prvé k něčemu takovému přizná a za druhé sám přičiní (třeba tím, že to dovolí) na ženě přítele, to je opravdu mimo moje chápání!!!

dotaz (hatifnat - Mail - WWW)
Alezi, diky za clanek.
Mam dotaz: kdyz je na vyrobku napsano "Dermatologicky testovano", znamena to testovano na zviratech?

dotaz c. 2 (hatifnat - Mail - WWW)
Stahla jsem si ten seznam firem v pdf a nejspis jsem uplne hloupa, ale uz to ctu asi po desate a porad tomu nerozumim.
Je tam nadpis "Seznamy firem, ktere se snazi vyhnout prilisnemu pouzivani zvirat pro overovani bezpecnosti testovanim", podnadpis "Situace v CR" a pod tim "Z techto firem nedodala ani jedina duveryhodne informace, pozadovane v nasem dotazniku:" Nasleduje seznam a zadny dalsi seznam firem, ktere by duveryhodne informace dodaly, tam neni. Znamena to, ze ty firmy na seznamu jsou ty, ktere se snazi testovani na zviratech omezovat, nebo naopak?
Za pripadnou odpoved moc diky.

anonymusi, (zuzka - Mail - WWW)

anonymusi, (zuzka - Mail - WWW)

anonymusi, (zuza - Mail - WWW)
ty kreténe, co to tady meleš? týhle problematice rozumíš jak koza petrželi, tak koho tady obhajuješ?
Tyto na zvířatech úspěšně otestované léky se ukázaly jako nebezpečné pro člověka:

urethane (leukémie) - způsobil rakovinu jater, kostní dřeně
clioquinol (průjem) - způsobil zničení jater, 30 000 případů slepoty či ochrnutí, několik tisíc úmrtí
isopreterenol (astma) - způsobil smrt
flamamil (revma) - způsobil ztrátu vědomí
eraldin - způsoboval slepotu, bolesti kloubů, žaludeční potíže
opren - 3500 lidí utrpělo následky jako poškození kůže, očí, krevního oběhu, jater a ledvin, 70 jich zemřelo
flosint - způsobil 7 úmrtí
osmosin - 650 trpělo vedlejšími následky, 20 jich zemřelo
chloramphenicol - smrtelné poruchy krve
thalidomide - 10 000 porodních defektů

Naopak mnoho léčiv působí u zvířat úplně jinak než u lidí, např. penicilin zabíjí morčata, morfin (u lidí zklidňující účinky) u koček a myší způsobuje zuřivost, aspirin zapříčiňuje porodní defekty u krys, myší, opic, morčat, koček a psů. Kvůli působení mnoha demagogických vědců a vivisekční lobby je však neustále prováděno na zvířatech velké množství pokusů, aniž by byly legitimní či nějak zvlášť přínosné.

HNUS!!!!!! (Lola - Mail - WWW)
Testovani je neco tak odporneho...hned bych vsechny tyto zkurvene veci zrusila....Radsi at netestuji vubec nez tohle!!! Kdyz dokazi udelat lidskou pokozku, ktera to vubec neciti, tak proc to delaji???? To nemuzu pochopit. Je to HNUSSS!!!!Vzdyt ty zvirata, taky maji svuj zivot jako my a citi bolest jako my, tak proc toto vsechno? A kdyz toto nedokaze nekdo pochopit, tak at me vleze sprominutim do prdele!!!!!!

(matero - Mail - WWW)
1) Nechápu, proč se staví zvířata proti lidem a kdo z nich je hodnotnější. To je přece blbost. Pokusy na živých tvorech jsou špatné, je jedno co je to za živočišný druh.

2) Pokusy na lidech se samozřejmě děly, dějí a budou dít dále - vojáci, vězni, atd. O tom, co se dělo v kom.lágrech nějaké povědomí mám a neznamená to, že řeknu fajn, tak tam hoďte pár koček

3) Shodou okolností jsem nedávno nahlédla do Sbírky zákonů, konkr.vyhlášky č.147/2004 a znění tohoto zákona (metody pro zkoušení toxicity chem.látek a chem.přípravků) mě vyděsilo a zhnusilo natolik, že jsem část textu ocitovala i ve své povídce; můžete si to přečíst taky, stojí to za to. Mimo jiné mě zaujal fakt, že i když to pokusná zvířata náhodou přežijí (odhlédněme prosím od stavu, ve kterém jsou), stejně se zabijí a pitvají. Samozřejmě na začátku pokusu stojí naprosto zdravý jedinec, pardon, několik zdravých jedinců obého pohlaví, nikdy není sám, aby výsledková studie byla přesná a úplná

(martina - Mail - WWW)
to se zviraty nedela a vyzkousejte si to na sobe a ne na zviratech

Necum (m,rtvy kocou - Mail - WWW)
ZMRDI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vsichni chcipnete!!

Jste zrůdy!!!!!! (PjUaNnKa - Mail - WWW)
Jak tohle vůbec někdo může udělat, takhle ty zvířata trápit...když si tohle prohlížim, tak mam takový nervy, že bych vám všem udělala to samý co vy jim!!!A kéž byste umírali tak pomalu jako oni....!!!! jste fakt zmrdi!!!!!!!

Totéž vyzkoušíme na vás - zmrdi! (JXJ - Mail - WWW)
Je to absolutní nelidský - všichni kdo tadyto můžou dělat sou neuvěřitelný hajzlové a snad ani né lidi ...
Smrt vám všem!!!

( - Mail - WWW)
toto bych udělala na vás vy ničitelé zvířet do hlavy šrouby a tak

(Ai-lie - Mail - WWW)
Nebudu se snažit navazovat na předchozí komentáře. Některý nedávaj smysl. "Zvířatka, chudinky, jak je můžete týrat!"
Myslím, že to mi dá spousta z lidí za pravdu, že tímto akorat zabirá vetšina z vás místo na www stránkách.. Asi tu nenapíšu nic chytrýho(to bych nebyla já), ale aspoň vám vypíšu kraťounkou část svýho názoru na svět, kerej vidím(a chci ho vidět eště vic a hlouběji,než je to možne,pt. nelze žít jen tak a nic nedělat,když aspoň trochu můžu)!
- lov velryb
- vysazení koal na území Austrálie = po jejich časově odstupném přemnožení(což za to si lidi můžou z části samy)přez 20 000 ks postříleno(vše je o penězích)_ mohli je dát do zoologických zahrad, NP...
- jatka sou dalším problémem(když už musejí být,tak budou probíhat civilizovaně a lidsky)=což "lidsky"-to už vymírá!!
- znečisťování ovzduší a kácení lesů(znehodnocování kvality půdy hnojením)
- fauna a flora - vše de do hajzlu(škoda ,že s ní nejdou i lidé)
- znečíštění hydrosféry... tím zabíjíme i sebe...asi se za chvíli začnou klonovat ryby
- pokusy jak pro lékařský výzkum, tak pro kosmetiku, autí, chemický, nezávadnost potravin a barviva..apod...potravinářský,tam by se to už mělo klidnit..
- je toho jak nasranýho...bolí mě už ruka

Ani nevím, proč to sem prostě píšu, asi se mi chce o tom mluvit...a řešit to,ale takhle se mi to nikdy nepovede..
Snad se dostanu na tu ekologii a nebo jinou pořádnou výšku, která mě na to připraví,abych mohla jezdit i do zahraničí...
Realita je pěkná pička a sere mě už od mýho prenatália!
Sem ráda na světě ne pro to, abych si užívala,ale abych pomáhala..nebaví mě to tu,ale když už jsem,tak ochotných lidí je málo,tak to kolo nebudu uzavírat ne?:))
Mým hlavním snem je dostat se mezi dermatology a vyvrtat jim a vypálit mozky z bedny takovým otřesným způsobem, který si ještě promyslím. a nejen je!!! Prosím, přidá se někdo??? Narůstajícím mým věkem víc a víc nesnaším lidi!! sou to samí zkurvysyni vytvoření Panem Bohem..pt. kdyby ňákej byl, tak není hladomor, týrani všech živočichů, války, zbytečná úmrtí a můžeme jít do nekonečna..nemá to cenu, už se mi to nechce mazat:-F
ps: posilujte své myšlení,nikoliv své nervy vůči zkurvysynům

gf (fhdf - Mail - WWW)
serou me pokusy na zvířatech i ostatní zabíjení pro kožichy atd. chtela bych lidem,kteří zabíjejí a týrají zvířata udělat to samé co dělají oni zvířatům viděla jsem video jak dokáže být člověk krutý když stahuje kůži ze zvířete ,které je ještě živé zvířata cítí bolest jako my ale narozdíl od nás se neumí bránit nemají zbraně ani nic podobnýho a proto by jsme je měli bránit

vy zmrdi! (kj - Mail - WWW)
At jdou s testováním do prdele!!!!!!!! Nenávidim svět!!!!!! Je odporný!!!!!!!

vy zmrdi! (kj - Mail - WWW)
At jdou s testováním do prdele!!!!!!!! Nenávidim svět!!!!!! Je odporný!!!!!!!

strašný (M....a - Mail - WWW)
myslim že je dobře že se o to lidi zajímaj jen aby to k něčemu bylo. jinak myslim že to neni správny.když si představim že:jsem dostala super šampón k narozeninám, umeju se s nim a řeknu si báječný, ale pak to zklamání že za moje krásné vlasy musel ohavně trpět někdo jiný.hrůza, hned ta nadšenost opadne.doufám. asi úplně nelze to nedělat, ale musí se aspoň to zkoušet omezovat a doufat že za několik let se nalezne něco kvůli čemu by netrpěly zvířata...

( - Mail - WWW)
těch zvířatek je mi moc líto

Kravina (usatecz - Mail - WWW)
Akorát posraný fotomontáže, jděte do hajzlu. Chcete se poblejt? http://kyklop.bloguje.cz/140923_item.php

Kreténi! (Barča - Mail - WWW)
Ať si to ti debilové zkouší na sobě !! ať ví jak to ty zvířátka trápí !!!
Ať všichni ti co jim to dělají chcípnou !!!

Šmejdi zasraný (Teraza - Mail - WWW)
je vážně vrchol jak dokážou lidi ublížit zvířatům...tak se zamyslete hlavně i vy takový ty zmalovaný slepice z čeho to na tom vypatlanym ksichtě maj...zpamatujte se!!!!!!!

Pro Anonymuse (Petta - Mail - WWW)
Co to tady meleš?!? Neřeknu kdyby pokusy na zvířatech měli nějaký výsledek, ale jelikož jsou výsledky naprosto odlišné od člověka a nedají se stejně použít, není to tak trochu zbytečné takhle trýznit a mrzačit zvířata! Uvědom si že i oni jsou živý tvorové a cítí bolest stejně tak jako člověk. A ještě ke všemu ani nemůžou chápat proč jim někdo způsobuje bolest!!!

hrůza (evelka - Mail - WWW)
Když si přžedstavím,že by tohle udělali mému Archiemu......Děsss

(an - Mail - WWW)
to snat neni pravda!!!!!idioti

(ter - Mail - WWW)
je to fakt humus, kterej kokot to tam dal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
je to fakt vopruz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PICUSOVE

hrůza (klara - Mail - WWW)

(nathalia.p - Mail - WWW)
http://www.mwm.cz/CD/c21.htm
....není ani žádná pravda...ani žádná lež...a to je jediná pravda...kterou jsem kdy slyšela...

(Honza - Mail - WWW)
STE pekny prasata. proc to nedelaji na tech lidech co jem to delaj...

Anonym je čurák!!!! (Mikuláš - Mail - WWW)
Chcípni si, debile!!!!!!!!!

ad.Usatecz (Kyklop - Mail - WWW)
Fotomontáže? No, nejsi moc vtipnej...

ad.Nathalia (Kyklop - Mail - WWW)
Když myslíš...

ad. všem nadávajícím (Kyklop - Mail - WWW)
Jestli máte potřebu blinkat a být vulgární, tak jděte jinam. Nemažu komentáře, ale pokud se bude tady takhle pokračovat, tak je směžu nebo zakážu. Pokud máte silácké kecy, tak místo keců udělejte nějakou přímou akci na ochranu zvířat - tím prospějete určitě více.
Díky za pochopení.

(Karmen a Katrin - Mail - WWW)
Chudáčci zvířátka je to hrůza

( - Mail - WWW)
Je smutné že v dnešní době je možné takto trápit zvířata a ke všemu bez umrtvení,mělo by se to zakázat.Mnoho lidí o tom myslím ani neví a proto by se mělo o tomto víc psát a ukazovat v TV a to v čase kdy se nejvíc lidí dívá,např.ve zprávách !!!!!

HELP!!!!! (Vodemar - Mail - WWW)
Miluju zvířata a z těhle fotek se mi dělá vážně špatně! Nechápu to! Proč kůli nějakýmu zasranýmu mejkapu musí zvíře tolik trpět! A pak si nějaká kurva naplácá na svojí blbou držku a za chvíli si to stejně smeje! Nestačí jen těch zvířat litovat! Musí se jim nějak pomáhat! Moc možností tu ale není! Petice jsou málo ale alespoň něco! Lidé by měli zvířatům POMÁHAT né jim připravovat krutou a nemilosrdnou smrt! Např. Psi jsou nám skvělými přáteli a společníky na celý život! A my se jim takhle odvděčíme! A to pletí i o všech jiných zvířatech! Ti lidé co to na nich testují by se nad sebou měli zamyslet a opravdu ZAMYSLET! Možná by přišli na to že jsou hloupí! A že to jsou stroje na týrání zvířat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!A tohle nám milovníkům zvířat nikdo a nic NEVYVRÁTÍ!!!!!!!

(Roman rajchert - Mail - WWW)
Je to nechutny a hnusny

nechutnost (Radek - Mail - WWW)
je to nechutné tyraní zvirat

COŽE?? (Figinka - Mail - WWW)
Je tohle normánlí?vidím to asi po 100 krátý ale pořád řvu jako malej smrad ale je to hrůza!

narozdíl od někoho milovnice zvířat (arísek - Mail - WWW)
chudáci zvířata ať těm lidem to taky udělaj

mě je blbě (ŠÁRKA - Mail - WWW)
ahoj jak se vám to líbí???? mě je z toho blbě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CHUDÁCI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(ba - Mail - WWW)
Je to hrozné a nechutné ty zvířata za to nemohou člověk je hnusný necitlivý tvor.
Jsou to chudáčci proč to na nich testují já je dostat ty lidi do rukou tak je zabiju!Je mi z toho blbě!

(Tery - Mail - WWW)
To je nechutný některý ty fotky sou fakt kentus a fakt do velkej no odporný

ad.Tery (Kyklop - Mail - WWW)
Ne ty fotky, ale ty pokusy jsou nechutný...

Prosím pomožte... (Spk111 - Mail - WWW)
Tak tohle jsem už viděl jednou v televizi v nějakém dokumentu...Doufal jsem,že se s tim něco udělá protože jsem byl naprosto zdrcen....Potom jsem o tom dlouhou dobu neslyšel,až jsem dnes narazil na tuto stránku...Opět to se mnou dosti otřáslo a to jsem silná povaha,ale zvířata mám moc rád..Nechápu vůbec ty svině který tohle prostě dokážou udělat...Podívejte se prosím ještě jednou na ty fotografie zblízka a pohlédněte těm zvířatům do očí. A co uvidíte? Strach,bolest a utrpení...Modlím se za to,aby tohle všechno zkončilo...Kdyby jste chtěli podpis na nějakou petici,tak mi pište na mail.Díky

Kurvy (Adolf Hitler - Mail - WWW)
Zmrdi skurvený udělám vám to samí!!!

.... (Kesinka - Mail - WWW)
Nemuzu uverit, ze se tohle tem zviratkum opravdu stalo...Uplne mi nabehly slzy do oci....KdybY se proti tomu dalo nejak bojovat....Ja,ja nemam slov...Co za zrudy muze neco takovyho delat....

ad.Kesinko (Kyklop - Mail - WWW)
Muzes delat nekolik veci - pouzivej kosmetiku, ktera neni testovana na zviratech = na internetu najdes nekolik stranek se seznamy testovane a netestovane kosmetiky. Netestovna je treba Oriflame, Avon, Amway, Dior a mnoho dalsich. Sve vyrobky testuje treba Gillette, Procter and Gamble...

Muzes se zapojit do aktivit nejake organiazce na ochranu zvirat - v CR to je Svoboda zvirat, Spolecnost pro zvirata, Ochranci hospodarskych zvirat atp.

Mej se fajn.Díky za zájem

hnus (anonimka - Mail - WWW)
Chudáci zvířata,lidem,který jim to udělali bych udělala to samý

PRASATA BEZ SRDCE (Denisa - Mail - WWW)
Člověk,který tohle udělal nemohl mít mozek ani srdce,přesně jako anonimka,udělala bychmu to samý.

(Denisa - Mail - WWW)
A omlouvám se prasatům,člověk,který tohle udělal nemohl být prase,ale absolutní piča.

(myšák - Mail - WWW)
Nic moc mě z míry nevyvede,ale ted brečím jak malej parchant!!!!TY ZVÍŘATA SI TO NEZASLOUŽÍ,PROČ TO NEDĚLAJ NA VRAZÍCH A NA TĚCH CO SI TO ZASLOUŽEJ!!!ZAVŘETE TY PARCHANTY CO TO DĚLAJ!!!

Humus (Šárka - Mail - WWW)
Tohle nedělají snad ani lidé, ale tvorové "podobní" lidem!!!

humus největšího kalibru (kembrli - Mail - WWW)
Jak vůbec dokáže člověk dělat něco tak hrrozného zvířatům???Vždyť to jsou taky bytosti sice né lidské,ale........
Taky nechápu jak mohou lidé v Číně zabíjet zvířata (psy, kočky...) pro maso a jiné pochutiny do restaurací...u nich to je delikatesa, třeba jako u nás želví polívka, nebo kraby.Jenže psi a kočky nám mohou prirůst k srdci víc, než krab,psi nás mohou ochránit,...želva asi ne.Psy s námi žijí už od pradávna.No a kočky...to jsou tak samostatná zvířata...jak kočka dokáže být noblesní...je to asi nejnoblesnější a nejčistotnější zvíře,......přítulná pomazlíme se sní,a ona nám je strašně vděčná.Tím bych to asi zakončila.Moc děkuji, že jsem mohla taky napsat příspěvek.S.

( - Mail - WWW)
no tak tohle je hnus jak to někdo může dělat?

(Sissi - Mail - WWW)
Tak teď tay sedim koukám na to a brečim...ne proto že je to odporný..ale proto že mě to strašně bolí a stydim se za ty co tohle dělaj!!!

:(((((((((((((((((((((((( (Lucka - Mail - WWW)
TO je hnusný!! nikdy nepochopim jaky jsou ty lidi s prominutím HOVADA!!!!!!

Je to záchrana pro nás. (revox - Mail - WWW)
Sakra lidi, vy nic nechápete, tyhle zvířata nám zachraňujou životy. Vy byste chtěli, aby takhle dopadali lidé.
Asi jste ještě nikdy neviděli umírat lidi na aids na infarkty a nebo kurva na rakovinu. To to ještě nachápete. Já jsem viděl lidi umírat v nemocnici, a ta beznaděj lékaře a pacienta je strašlivá. A díky těmhle zvířatům se to muže změnit.Vím že to vypadá strašně a je to hnusný, ale jiná cesta není. Nebo snad chcete, aby se testovalo na vás???????????????

ad.Revox (Kyklop - Mail - WWW)
Vážený pane!
16let dělám zdravotního bratra (sestřičku), takže jsem viděl umírat lidi asi častěji než Vy (také jsem pár desítek mrtvol vyprovázel do márnice).
Rakovina - o té Vám můžu vyprávět. Nejen, že na ni umřely dvě babičky, ale před 1 1/2 rokem s ní bojovala moje žena a když jí skončila chemoterapie, vezli jsme do Motola na onkologii i dceru (u ní to byl naštěstí falešný poplach). Dnes je vše ok. Ťuk ťuk na dřevo.
Takže - jasně, jsou pokusy, kde zatím není náhrady za zvířata, ale ročně umírají desítky milionů zvířat zcela zbytečně. Zkouší se nejen zbraně, ale i látky, které se dají testovat jinak, látky, které už byly testovány, ale zákon nařizuje znovu a nebo není veden registr výsledků. Jakto, že existují desítky firem, které své kosmetické testy na zvířatech neprovádějí a mnohé ano? Přitom jsou alternativy! Ale testování na zvířatech je obrovský byznys. Ještě bych Vás odkázal na příspěvěk, který navazuje na tento uvedený výše, což je má reakce "anonymovi". Zde: http://kyklop.bloguje.cz/143347_item.php a odpovídám trošku šířeji než Vám zde.

Díky za zájem a názor! Respektuji, že to vidíte jinak, ale debata a komentáře od toho zde jsou ;-)

Proti (Jenny - Mail - WWW)
Ti co dělají tyto sviňárny zvířátkům jsou naprosté nelidské a bezcitné zrůdy!!!!!!!!!Nenávidím vás!

VRAZI!!!!!!!NESNÁŠÍM VÁS!!!!!!!!!!!!!! (LŮCA - Mail - WWW)
Jak tohle někdo může udělat!!!To není člověk,ale idiot,netvor hnusnej!!!!!!!!!!!!!i to je slabí slovo.Mučela bych je,trhala nechty zaživa,plivla bych na ně na debili.OCHRÁNCE PŘÍRODY NA NĚ!!!!!!!!!!!!!!!NESNÁŠÍM THLE LIDI CO MUČÍ ZVÍŘATA,TO ANI NEJDE NAZVAT,,LIDI"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Týrání zvířat - zastavte je (Bára a Klára - Mail - WWW)
týrání zvířat je pěkně odporné jak to někdo muze udelat tem ubohym zviratkum ???? to nepochopíme !!!!! ty zvířatka jim nic neudelali tak proč jim to oni delaj ????? kdyby jim to tem lidem co tyrají zvirata taky nekdo udal taky by se jim to nelíbilo !!!!!! at si to taky udelaj ( testujou na sobe napr.: nvrtaj si do hlavy šrouby , zaziva je trapej ...... atd !!!!!) tak at to nedelaj :-(

(Míla - Mail - WWW)
At to zkouší na sobě, když chcejí vydělat peníze.Stydím se za lidskou rasu,člověk je nejhorší tvor na této planetě.Dovedete si představit, jak by tu bez nás bylo krásně.

(Eva - Mail - WWW)
Vy ste opravdu vrazi, nic víc jen zkurvení vrazi!

(lucka - Mail - WWW)
někdo kdo to dělá musí třeba mít dceru nebo syna někoho blízkýho!!!mámu tátu a tetˇ si představte kdby vládli zvířata všechny blízký by vám pobrali a zabili!!! jak vám by se to líbilo!!Např. jenom proto aby Jennifer Lopez měla svůj ůžasný kožíšek musí umřít tolik zvířat!! ten kdo to dělá není člověk!!! to je robot kterejakorát poslouchá příkazi a nemá vůbec žádný srdce!!!!!!!!! můj názor má mnoho lídí!!! Kreteni!!

Hovada (Míla - Mail - WWW)
Podle mne jsou to úchylové,které to asi vzrušuje.Normální člověk tohle přece nemůže dělat.Ani pro blaho lidstva,jak se tím ohánějí.(oni to dělají spíše pro peníze,než pro ostatní)Ale kdo ví,lidi se k sobě lépe nechovají a nedobrovolný pokusy se dělali přece i na lidech a možná?....Horší je,že se s tím toho moc dělat nedá,jedině klacek na ně a vzít to pěkně od toho,kterej buzík to povoluje.Ale to neplatí jen u tohoto případu.

je to humus!!!!!!!!! (simona - Mail - WWW)

že se nestydíte!!!!!!! (simona - Mail - WWW)

(Karolína - Mail - WWW)
to je hnus jak tohle může někdo udělat to ty lidi nemaj už ani cit k těm zvířatům jaký by to bylo jim kdyby tohle dělali jim myslím že by jim to nebylo zrovna příjemné tak proč to musej dělat těm chudáčkům je to fakt hnus.

(Kača - Mail - WWW)
Vy nechutný čuráci jste strašný svině a píči. Nevim jak tohle můžete udělat nejradši bych tam naběhla a rozkotlila vám hlavu. Je to fakt humus vy svině skurvený..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

nemám slov (Anna - Mail - WWW)
nikdo se nemůže vžít do pocitu těchto trpících tvorečků, prosím boha, aby je vzal do svého světla a těm co to dělají , aby jim připravil nejhorší pozemské peklo.přeju jim až budou odcházet z tohoto života,aby toto peklo prožívaly v plné míře svého vnímání.

.. (Lukáš - Mail - WWW)
KOKOTI ZASRANÝ HOWADA....ZKURVENÝ NESNÁÁÁŠÍÍÍM VÁÁÁS....POJEBANÝ VY NEJSTE LIDID, ALE KOKOTSÝ PRASEČÍ PAKLICE...MAGOOOŘI

NEJSTE LIDI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ALE SPROSTÁ HOVADA :'((((((((( (Pitrisek - Mail - WWW)
Pane bože, jak tohle můžete dělat!!!!!????? Nejste lidi, ale nestvůry, monstra, která ničí životy!!! Strčit tak šroubky do mozku Vám vy prasatan nechutná!! Stčit vám jehly do očí a pomalu vydloubávat!! Udělat vám díru do hrudníku a polít kyselinou!!!! Začít Vás tak řezat pomalu zaživa skalpelem a dívat se jak trpíte, HOVADA!!!!!! Nejste lidi!!! Ale vypatlané zrůdy!!!

(tereza - Mail - WWW)
jsou to lidský bestie kdo to dělá at to zkoušej na sobě proč by měly trpět zvířata?!!!!!!!!!!!!!

hajzli!!!! (evka - Mail - WWW)
všichni - kteří dokáží ublížit mazlíčkovi jsou jen a pouze
HAJZLOVÉ!!!!!!!!!!!!!

(misulka - Mail - WWW)
VY STE NORMALNI A ODPORNY ZMIJE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NESNASIM VES!!!!!!!!!!!!!PROC DAVATE TAKOVYHLE STRANKY VUBEC NA INTERNET????????VAM JE UPLNE JEDNO CO TA ZVIRATA MUSELA ZKUSIT????NESNASIM SVET A VAS CO JIM TO DELATE????ZKOSEJTE TO DEBILNI P=OSRANY TESTOVANI NA SOBE VY ODPORNI SOBCI"!!!!!!!!!!!!!!!!

No coment (R&J - Mail - WWW)
Myslím že toto není normální...a nejhorší na tom je že ty zvířata trpěj za vás vy humusáci !!! Kurvy,piče,čuráci,sviňě,kokoti,hajzlové,mrdky,zjebové,debilkové,liliputi, chemický piče,egoisti,magoři,doktoři kundolízkové,sobci,šílenci,magoři....a je toho vážně dost podpis není ani nutnej vy kurvy bezctiný

(Dan - Mail - WWW)
vy čuromedáni,xichti vyblitý,zpíčený tuloprdi

(Barča - Mail - WWW)
Tak tohle je hrůza...Ty zvířata chcípaj půl roku v bolestech...já bych to tam rozmlátila

(inka - Mail - WWW)
ach jo to je hrůza kdyý to vidím chce se mi brečet miuju zvířátka jak jim to někdo může udělat!!!?????? chudáčci to je hnus fakt hnus

(Marky4444 - Mail - WWW)
Kdyz se delaj ty pokusy pro dobro lidí tak proc si na sobe nevyzkousej sami?

proč ( - Mail - WWW)
proč a jak se na to může Bůh dívat

( - Mail - WWW)
co to je za blbý stránky???
to nemůže dělat normální člověk
je to pěkně hnusný!!!

(Mau - Mail - WWW)
Je to úplně příšerný lidi co to dělaj nejsou lidi,ale debilové

(Mau - Mail - WWW)
Dane ty jsi to vystihl nejlépe!!!!!!!!!!!!

(Mau - Mail - WWW)
Lidi=zvířata cožpak to nechápete vnímejte je jsou stejný jako my.

(michaela halamová - Mail - WWW)
Já nikdy nepochopim,jak to můžou dělat.

( - Mail - WWW)
ten kdo to dělá je hnusná bezcitná KURVA

(monika - Mail - WWW)
to snad není možný...ty lidi jsou jenom ubohé,bezcitné bestie!nechápu kdo může dělat tohle nebohým zvířatkum a přitom si klidně žít s čistým svědomím.já bych je za tohle klidně všechny postřílela!

chudinky (miska - Mail - WWW)
jak to ty svine mozou udelat kdybyto delali jim to bych se smala. chudinky mali nakopat je do riti malo svine :-(

( - Mail - WWW)
Takové obrázky by se měli objevovat i v televi,aby si lidé začali uvědomovat existenci těchto případů a začali proti nim bojovat."Lidé by měli zvířata chránoit, protože oni jsou součástí našeho života."

( - Mail - WWW)
Kde lidé berou právo takhle s někým zacházet,ať už s přírodou nebo se zvířaty.Na této planetě jsme jen hosté ,,oni,,tu byli dříve a to by si měli uvědomit.

co s tím? (tedy - Mail - WWW)
Je nutné neustále to zveřejňovat,aby se na to nezapomínalo.Také by měl být zveřejněn seznam firem,které toto neprovozují, aby lidé,včetně mne,věděli,co kupovat a co ne.

tetščš (pice - Mail - WWW)
pico pico vsechni bych vas postavila a urezala suliny maja paja anca

(MaRek - Mail - WWW)
aby ste skapali vy spini skurvete.
zaujimalo by ma preco to nie je aj v telke. KURVY

kratéééééni (Simona - Mail - WWW)
Že se nestydíte vy debilové to sem vůbec dávat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!§

pičo (nic ti neřeknu - Mail - WWW)
Pičo polib si prdel.Zachraňuj zvěř a nezabíjej je pičo

(dan - Mail - WWW)
možná budu jediný, kdo obhajuje testování na zvířetech ale je to prostě tak. fotky pocházejí kdoví odkud, a kdoví z jaké doby, ale dnesk je všechno přísně kontrolováno a jakékoli přestupky jsou tvrdě trestány. texistuje na to docela tvrdá legislativa. a to i v čr. není to lehké říkat, ale testování na zvířatech BOHUŽEL je stále nutné. uvítám rozumnou diskuzi

zaslozime si aby za rok naseho zivota bylo obetovane zvire???? (anca - Mail - WWW)
tot otazka!!!!!zamyslete se nad tim jestli je rozumne zachranit cloveka a zabit na to nevinne zvire, kdyz se stejne vrazdime a nicime vsechno kolem sebe!!!!!!Dela se mi az blbe z toho jak jak to vetsina lidi prehlizi s tim ze je to nutne!!!!A proc kdyz teda vamto prijde nutne si to netestujete na sobe???(otazka smerovana na Dana)chtela bych te videt jak by jsi rikal ze je to nutne kdyby ti napichali rakovinu a zavreli te do klece!!!!!uvedom si ze zvire je taky ziva bytost citi stejne strach a bolest jako my!!!!!bohuzel zviratka nemaji v nasem state zadna prava!!!!Prijde mi pekne hnusny ze se zabiji zvire jen proto ze nejaky blbcek potrebuje udelat zkousky....myslite si ze si zaslouzime aby za nas trpela nevinna zvirata????ja si myslim ze ani nahodou, protoze nedelame nic dobreho!!!!!prirode jen skodime a posereme vsechno na co sahnem!!!!uvedomme si take, ze kdyz testujeme leky na zviratech, ze treba prvni verve toholeku zapricini rozpad strev nebo neco podobneho!!!!kolikrat ty zvirata ani neuspavaji protoze chteji usetrit.....melo by se s tim konecne neco udelat!!!!Vzdyt i vezni a masochisti maji vetsi prava nez zvirata!!!je to spravedlive ????

( - Mail - WWW)
oko za oko zub za zub

Kde to žijem?! (wenia - Mail - WWW)
Žijeme v 21. století, že se tady ještě můžou vůbec dít takovýhle zrůdnosti? To je pořád jak se neustále vyvíjíme - "věda opět pokročila" a přitom ve věcech nutných pro život - v LIDSKOSTI úplně zaostáváme! Pro Boha, to mi připomíná Frankensteina!

Ještě něco.. (wenia - Mail - WWW)
Rozum sme nedostali, aby sme mohli díky němu dělat zlo, ale že máme tu skvělou možnost tvořit dobro. Tak proč? Je to smutný! LÁSKU A MÍR PRO VŠECHNY!!!

TAK TO JE SILA!!!! (kiki.O - Mail - WWW)
je to husny,kdyz se takhle chovaji k nekomu slapsimu....:( uz by se pro to melo neco udelat! a to co nejdriv...

Zrůdo (Kateřina - Mail - WWW)
Si největší hajzl,na celém světě.Zrůdo hajzle netvore .Doufám že pocítíš to co ty zvířata,abys věděl co to je .Si odporná zrůda .Bezcitnej hajzl. Hovado největší hajze . Koukni se na ty zvířata a představ si že by se to stalo tobě.,upřímě přála bych ti to.....................................

(blbe, blbko - Mail - WWW)
že se nestydíš ! takovou hnusárnu dát na veřejnost ! seš fakt blbá/blbej !
a tenhle blog je úplně stupidní

chudáci zvířata (klara - Mail - WWW)
chudáčci sou to debilové co to těm zvířátkám dělají ten kdo to dělá at umře ted..!!!!!!

Tazz ( - Mail - WWW)
CO TO KURWA JEST!!!!!!!!!!!!!!????????????
DEBILE , PALANTY!!!!!!!!!!!!!
JAK MOŻNA COŚ TAKIEGO UDOSTĘPNIAĆ!!!!!!!!!! KUURWAA!!! :/ :/ :/

(Didy - Mail - WWW)
to jsou dementni ty lidi jak to muzou tem ubohym zviratum delat ty lidi kteri to delaj bych jim to taky udelala aby vedeli jak to boli brutalni lidi neradsi bych je kdyby to slo dala hezky za mrize ču.... jsou to ty lidi kteri to delaj hajzlove

(maky - Mail - WWW)
Že se nestidí testovatna zvířatech fůj
JAK BY BYLO JIM

(daria - Mail - WWW)
kurwa którzy pozbawieni uczuć ludzie to zrobili? jak bym ich spotkała to bym ich zajebała chyba!! toć do huja zwierzęta tez mają uczucia!! ludzie niepowazni jesteście!!! to zachowanie jest nieludzkie?!!
ZEBY CI LUDZIE CO TO ROBIĄ ZDECHLI W MĘCZARNIACH!! ZYCZE WAM TYSIĄC RAZY GORSZEJ ŚMIERCI NIZ TE ZWIERZĄTA, ZDECHNIJCIE WPIZDU!!!
moze wtedy zwierzata bedą miały normalne zycie i nikt nie będzie na nich przeprowadzał takich bzdurnych i okrutnych eksperymentów!!!!!

mam nadzieje, że ludzie co to zrobili będa to czytali
ZDECHNIJCIE!!! JESZCZE NASRAM NA GRÓB TEGO CO TO WYMYŚLIŁ!!!!!(krzys - Mail - WWW)
ale te ludzie sa pojebani ja cie pierdole zaraz huj mnie strzeli noramnlnie!!!!

patryk ( - Mail - WWW)
z ludzmi co to zrobili tak trzeba zrobicc!! n zwierzakach tak sie wyzywac!!Idioci z was!!

Hrůza a hnus!!!!!!!!!!!!!!! (mr - Mail - WWW)
Je mi stoho špatně.... Nepochopím, že to někdo je schopný dělat... mam problém si udržet svou zásadu a nebýt sprostý... jsou to svině!!!! PS: prý stím mají něco společného adventisté, kdo o tom neco má tak ať mi to prosím pošle na emaul. Neuveritelne co udajne verici lidi dokazou delat:-(

(jony - Mail - WWW)
adventisté snad delají vivisekce v usa na svích univerzitách myslím že na Lomalindě

(Dominika - Mail - WWW)
HAJZLOVÉÉÉ!!!!SVIŇE!!!!ZABIT TY, CO DĚLAJ NĚCO TAKOVÝHO, I KDYŽ VE "PROSPĚCH" LIDÍÍÍ!LIDI JSOU SVINĚ, TAK AŤ SI POMÁHAJ SAMI!!!!ZVÍŘATA JSOU NEVINNÁ!!!!TAK TOMU PROSÍM POMOZTE ALESPOŇ TAK, ŽE NEBUDETE KUPOVAT PŘÍPRAVKY TESTOVANÍ NA ZVÍŘATECH!!!NENÍ TO TAK TĚŽKÝ!!!SEZNAM NAJDETE NA WWW.SVOBODAZVIRAT.CZ...PROSÍM, POMOZTE ALESPOŇ NĚJAK A NEZAVÍREJTE PŘED TÍM OČI!!!COPAK TO NEVIDÍTE?!!!:-(

(makyna - Mail - WWW)
fakt hrůza..........fůj

HELP (cotijekurvapotom - Mail - WWW)
AHOJ....MAM PROSBU...CHTELA BYCH SE UCASTNIT AKCI PROTI TESTUM NA ZVIRATECH ALE NEVIM O NAKEJCH STRANKACH....PROSIM POSLETE MI ODKAZ NEBO COKOLI CO MI POMUZE NA MAIL.....DIKY MOC KONOPI

(Kyklop - Mail - WWW)
podívej se na www.svobodazvirat.cz nebo www.ohz.cz. nebo www.nesehnuti.cz

Hmm, (sab. - Mail - WWW)
tak to tady čtu...

Jo a ještě (sab. - Mail - WWW)
můžete se podívate na http://animalrights.webz.cz/

FUJ (bombonek - Mail - WWW)
fuj je to strašný málem jsem zvracela fůůůůůůůůůůjjjjjjj

(Tereza - Mail - WWW)
Fuj to je hnusný. Chudáčci zvířátka !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(Kaniball - Mail - WWW)
Nechte zvířata bejt radši bych testovala lidi......lidi takový kreténi a zvířátka takový chudáciiiii lidi do plynu......

( - Mail - WWW)
Jaký je přístup firmy Oriflame k testování na zvířatech?
„Oriflame netestuje své výrobky ani jejich složky na zvířatech a respektuje životní prostředí“ (Provozní principy firmy).
To je také politika Oriflame Cosmetics – žádné testování výrobků na zvířatech.
Firma Oriflame nikdy neprováděla testy ani si nenechala dělat testy svých kosmetických složek na zvířatech. Naší firemní politikou je používat pouze materiály, které získává v souladu se „Standardy humánní kosmetiky“, které byly doporučeny „Evropskou koalicí pro ukončení experimentů se zvířaty“.
Firma Oriflame vždy podporovala snižování a případné odstranění testování na zvířatech a vítá opatření 7. dodatku Evropské Direktivy pro kosmetiku, který je zaměřen na regulaci testů na zvířatech a zajišuje vzájemnou rovnováhu mezi spokojeným životem zvířat a bezpečností zákazníků.

chudáčci zvířátka (kukuřice - Mail - WWW)
vždycky musej zvířátka trpět za lidi!!!!

hovada taci lidi (pusinka.muck - Mail - WWW)
Bych chtela vedet jakci hovada hnusni delaji takove stranky!!!!!vas nejradeji zažalovat...........takove veci by meli udelat vam at vite co to je!!!!!jste upe hnus?!!!!!!!co to nevidite nebo co??

debile nebo debilko (........!!!!!!! - Mail - WWW)
Kdo se ti má nato koukat je to hnus!!!!! že se nestydíš ty kávo nebo vole!!!!!!si takovej smrad až to není hezky!!!!takže to radši smaž jinak si o tobě lidi budou myslet že si terorista/ka což to tak vypada prostě je to hnus chudáčci zvířata že je tak trápjejí:((

upozornění (neznámé - Mail - WWW)
Proč sakra dáváte tyhle zmutované obrázky na tuto stránku?!?!?!?!?!?!?!?!dbejte na to že sem chodí i DĚTI!!!!!!!!

svine (m4rus - Mail - WWW)
vy vsechny svine co pouzivate pripravky testovany na zviratech nebo to dokonce podporujete chcipnete tou nejbolestivejsi a nejnechutnejsi smrti

(m4rus - Mail - WWW)
a nebo ne at radsi neumira at se sviji bolesti co nejdil

( - Mail - WWW)
měli by to udelat i tem sráčum hnusným, co to udelali ten zvířatum,...

( - Mail - WWW)
nechutny dobitci dete do hajzlu

JSOU TO JEBKY!!!!!!! (lucienemcova2@seznam.cz - Mail - WWW)
SOU TO KOKOTI, ČURÁCI NECHUTNÝ DEBILOVÉ, KUDY, MRDKY, JEBKY SCHNILÝ! JÁ BYCH JIM UDĚLALA TO CO DĚLEJ ONI JIM!! VYKASTROVAT JE ZAŽIVA A POŘÁDNĚ JIM KOULE NARVAT DO HUBU. ZAŠILA BYCJ JIM PÍČU ZAŽIVA ABY SE NEMOHLY ANI VYCHCAT. BYCH JE OTRÁVILA.

grazlove (Nikola - Mail - WWW)
ty lidi co to zkouseji na zviratkach jsou ty nejvetsi hovada a sraci na zemi nenavidim je at si to zkousi na sobe jich by mi rozhodne lito nebylo. HNUSACI ZABILA
BY SEM VAS CO TO DELATE!!!!!!!!!!!!!?????

proč to děláme?? (Lucík - Mail - WWW)
testování na zvířatech je jeden velkej hnus!!lidé své výrobky zkoušejí na němých tvářích jen proto,protože sami nejsou schopni nechat si vyříznout kus svého masa..aby zjistili co jejich nový výrobek dokáže..bolelo by je to,jenže zvířata to bolí ještě víc!! každý z nás používá nějaký výrobek ,který prošel tímto testováním je těžké to ohlídat..ale stači i to když si před zakoupením něčeho prohlédneme obal..jestli je tam značka netesetováno na zvířatech..

Proč? (Lenka - Mail - WWW)
je to příliš kruté tohle si ty zvířata nezaslouží!jejich neviní očka,a půvab není správné prosím vás vezměte si ponaučení že tohle není správné a ne jenom lidi!ale i zvířata můžou žít!mají své vlastní práva.A prostě to není nic dobrého,ale jenom utrpení.,bolest a nenávist!chceme se zvířátmi vycházet a ne je mučit,týrat a dělat na nich pokusi,jako kdyby to byli hračky!já mám velikou slabost pro tyhle krásné a významné stvoření!podívejte se že ty opice a jiné zvířata to bolí jako svině!mám býka a moc se bojím že půjde na jatka.,ale já udělám pro něho vše jen aby nešel prosím POMOZTE NÁM!!

(Nechtějte me poznat - Mail - WWW)
Ty co to dělají tem zviratum sou ty nejvetsi svine zamrdany,pici,curaci,kreteni,uchylaci,zoofilove,picusove,picusky
svine,podelany egoisti hnus nenavsdim vas jako nikoho jinyho a proklinam vas a preju vam aby nekdy to sami udelal nekdo vam!!

ja nevim (terka - Mail - WWW)
vubec se v tom neviznam proste stramka n nic tak ahoj,videla jsem lepsi

(Mardi Love - Mail - WWW)
Bojujte za svobodu zvířat, nenechte je ničit a týrat !!!!!!!!!!!! Pomozte : www.svobodazvirat.cz

petice (sisaberanova - Mail - WWW)
já dělám petici proti týrání zvířat

svine (lend - Mail - WWW)
jak si to jen mohou dovolit zvirata jsou take zive bytosti a me by zajimalo jestli tem co ty pokusi delaji by bylo prijemne to okusit na vlastni kuzi mam psa a nedovedu si predstavit ze by skoncil nejak takhle

Anca (metli - Mail - WWW)
Jste pekne hnusne na ty zvirata.Je to boli taky jako nas vsechny.

andy-blog doufam že se vám tu bude líbit ( - Mail - WWW)
no fůůůůůůůůůj ty si nechutnej/á to je tak nechutný!!!!

(terka - Mail - WWW)

++++ (Julian - Mail - WWW)
no nemam co dodat lidi jsou zmrdi zabijel bych jen kvuli tomu!! dopici to jsou takovy smejdi copak nemaji kousek citu.. uplne hruza bozee co se to dejeee proc museji trpet ..proc!

(lucie - Mail - WWW)
kokoti zajebaní nevím co by dělaly kdyby se to stalo jim

lithbb (lena - Mail - WWW)
ja curaci cosi myslite ze jste vy praseata

husty ( - Mail - WWW)
husty

(Lucie - Mail - WWW)
hrozné ubohé zvířátka cosi o sobě lidi myslí žes nima můžou dělat co chtěj nebo co

ludia to nepochopili (w1k - Mail - WWW)
ludia to nepochopili.. fotky treba ukazovat. ludia nechcu vidiet pravdu.

este ja (w1k - Mail - WWW)
tento clovek podporuje testovania na zvieratach!! do boja, do neho!!

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php

(miska - Mail - WWW)
chudaci zvirata davejte si na pokusy postizeny dementy..zvirata jsou zivy stejne jako my a postizeny lidi muzou zit ale zvirata ne

(Hnus - Mail - WWW)
Proboha, jak to mužou dělat těm mazlíkum,už mě nebaví ty ankety pomozte zvířatům, když to hovno funguje mělo by se to zastavit hned do piče at si ty make upy a další blbosti otestujou na sobě to už by něudělali já bych dal těm zvířatům pistol do ruky a at je povraždí

pekny (Krab - Mail - WWW)
svanda stranka... to je doufam delany ve photoshopu...

helena (helena - Mail - WWW)
ty lidi ani nejsou lidi! ted vladnou jen prachy hajzlove zasrany! preji jim at jim to taky nekdo udela! chudacci zviratka za nic nemuzou jsou bezmocny!lidi nebudte zahledeny jen do sebe vsimejte si co se deje!

(martina lousova - Mail - WWW)
ahoj jk se vede

(stana - Mail - WWW)
ahojda,dneska jsem se podívala na tyto stránky a nevěřila jsem jak může dopadnout moje milovaná kočička. jsem zásadně proti těm, kteří toto dělají, ale my jakožto ta menšina nic nezmůžeme.Na tyto testy bych poslala lidé kteří nemají nárok na odnětí svobody za nějaký brutální zločin.versus jako moje matka - v dětství mě byla a týrala, nedávala mi najíst ani napít atd.dneska bych ji viděla raději místo mé kočičky a místo jiných zvířátek.je to jen názor.

(nechapu - Mail - WWW)
Já nechapu lidi co se odkazujou na to ze sou neco vic.. a ze by nikdo nechtel aby se to testovalo na nas.. je jasny ze nikdo trpet nechce, ale co nam dava pravo se povisit a nechat trpet ty co se nemuzou branit.. umet mluvit a umet si vyrobit nakou tu zbran tak se urcite brani taky.. je to fakt hnus a ac nekdo namitne ze nekdy to jinak nejde, tak si myslim ze je to stejne zbytecnost, protoze v tom clanku se pise ze ucinky sou jiny a zadny zvire neni lidem dost podobny na to aby to melo svuj ucinek takze to fakt nepobiram.. a stejne to ze se tady budete hadat a nadavad si nic nezmeni na tom ze prave v tuhle chvili umiraji dalsi a dalsi zvirata uplne zbytecne..

(pajka0505 - Mail - WWW)
nevim co na tom lidi vydej tyrani zvirat to je strasny hitler je ....

Hrůza (Lilinka - Mail - WWW)
To je strasny.Jak to nekdo muzedelat?Ze jim tech nevinych zvirat neni lito.Vzdyt take citi bolest!Lide si mysli,ze jsou neco vic nez zvirata,ale to neni vubec pravda.Mam strasne rada zvirata.Nikdy bych jim neublizila.Ale tem lidem bych udelala to samy.Aby poznali,jak strasne to boli.Zrusila bych vsechna testovani na zviratech!

N.P. as (Ochrance Prirody N.P.as - Mail - WWW)
Co si to jako predstavujete takhle delat experimenty na zviřatech co kdyby tohle nekdo delal vam vy psychoušove!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pošlu na vas N.P as to uvidie hajzlove!!!!!!

vy ste ale kokoti (Kenny - Mail - WWW)
VY zajebaní zmrdi co si jako myslíte tam na vás přídu a všechny vás postřílim jaky vam by to bylo kdyby to delalai na vás zmmmrdii zajebaný at zhebnete!!!!!!!!!!!!

Pičččče (milhauser - Mail - WWW)
Vi ste pičče voe co to delate??

HEZKY (KURVO - Mail - WWW)
takhle vypada falsak !

Panebože (Denisa - Mail - WWW)
Já na to nemůžu koukat !!! JAk tohle může vůbec někdo dělat?????? !!!!!!!!! Musíme...jim nějak pomoct tohle neni možný !!! :((

bvfgh (uizidhfuisd - Mail - WWW)
ste pěkný debilové!!!!!!!!!!!!a zasraný čuráci,kreténi vyjebaný!!!!!!!!

Neuvěřitelné!!! (lizatko - Mail - WWW)
Souhlasím s tím, že větina lidí nemá ani ponětí o tom co se se zvířaty dělá. Je to opravdu strašné! Proto smekám klobouk před těmi, kteří se rozhodli postavit do této války a snaží se o této skutečnosti informovat širokou veřejnost. Pokud bych mohla nějak pomoci moc ráda to pro ty nevinné a bezbranné tváře udělám....

lízátko, (Kyklop - Mail - WWW)
v tom případě oslov a spolupracuj s organizacemi jako Svoboda zvířat, OHZ, Společnost pro zvířata... Měj se fajn.

Hnus!! (Lenka - Mail - WWW)
To co jsem teď viděla na tvých stránkách,je hnusný co si ti lidi dovolují ke zvířátkám..Měli by to skusit na sobě aby poznali jaký to je..

(karuna - Mail - WWW)
Tady ti neco posilam.Kdyz prave zacinas cist tohle neprestavej nebo se ti stane neco spatneho .jmenuji su Daisy,je mi 7let mam blond vlasy a desive oci.Nemam nos a usi jsem mrtva.Pokud tohle neposles 15 lidem zjevim se dnes vecer u tve postele s nozem a zabiju te.tohle neni vtip!Neco dobreho se ti stane v 15:22-nekdo ti zavola nebo k tobe promluvi a rekne MILUJU TE!!! P.S: NEPORUS TO....Sorry ze ti to posilam .Posilam to ze strachu .Ne o sebe ale o sve blizke.Tento dopis pochazi z Venezuely byl vyslan aby zmenil tvuj zivot a udelal te stastnejsi.Posli tento dopis 20 lidem do 96 hodin.Zmeny se dockas do 5 dnu.Alena Kovarikova ktera to poslala 22 lidem v losovani vyhralka automobil .Erik Prazak ktery tomuto dopisu neuveril do 5 dnu dostal rakovinu

FUJ (Many - Mail - WWW)
Ble prostě,sinicnekoupim! :(

Pomalou a bolestivou smrt všem vivisektorům!!! (A.L.F. - Mail - WWW)
"Lidská" nadřazenost mě točí. Kdybych moh,leju kyselinu do profesorových očí,vyříz jazyk a koule,které by mu do očních důlků snad dobře zapadly. Nemám rád nenávist,ale konkrétně je bych s klidným srdcem nechal trpět v ještě větších bolestech. Zaslouží si pomalou a nesnesitelnou bolest. Násilím ty psychopaty nezastavíme,ale klidně bych si do těch zmrdů rád kopnul a polil nějakou příjemnou chemikálií a ptal se jich na pocity. Ale trochu radikality by neprospělo...Děkuji A.L.F

(ste skuurveny hajzlové!! - Mail - WWW)
co ste to za lidi chudci zvirata skurve sráci...postrílel byh ty curaky co delaji tohle zviratum...je mi jich lito (ech zvirat)...vsechny ty skurvysyny bcÿch nechal vystrilet!!! skurveny lidi.....!!!

to je děs (kačka - Mail - WWW)
fotky někdy řeknou více než text...spíš...určitě řeknou více než text...dokud člověk nevidí ty brutální fotky tak si to ani nedokáže představit...je to hnusný...


Přidání komentáře...

[CNW:Counter]
kyklop (c ) 2003-2011
bloguje.cz
Counter