.: Johan Sebastian Bach - Chorale Preludes - - Kyklopův podcast

Nechte se povznést...


Celkem: 34 minut
Hraje: Chris Breemer (*1952), Rotterdam, Nizozemí
ŽIVOT J. S. BACHA (21.3.1685 – 28.7.1750)
Hudební talent se táhl historií rodiny Bachů přes 400 let. Když se Johann Sebastian, nejmladší syn Johanna Ambrosia Bacha (1645-95), oficiálního muzikanta města Eisenach, narodil, žilo v Horním a Dolním Sasku větší množství hudebně nadaných Bachů. Přirozeně se předpokládalo, že i on bude muzikantem, a proto ho jeho otec začal učit na housle. Matka Johannu Sebastianu zemřela, když mu bylo devět, a otec o rok později, tudíž se o něj začal starat jeho nejstarší bratr, Johann Christoph (1671-1721), jenž byl varhaníkem v blízkém městě a byl žákem Johanna Pachelbela (1653-1706). Když malý Sebastian přerostl všechny své místní učitele, byl v roce 1700 poslán do klášterní školy benediktinů, kde získal stipendium. Ačkoliv se mu hlas brzy poté změnil, byl zde i na dále ponechán pro svou hru na varhany. V osmnácti letech již měl za sebou větší množství varhanních skladeb a chorálů a jeho věhlas se začal šířit i za hranice města, takže byl brzy povolán do Výmaru, kde se stal dvorním houslistou v místním orchestru. Byl rovněž jmenován varhaníkem v Arnstadtu a po dva šťastné roky měl možnost zkoušet své chorály s malým souborem, jenž mu byl dán k dispozici. Poté požádal o měsíční dovolenou, aby mohl navštívit věhlasného varhaníka a skladatele Dietricha Buxtehudeho (1637-1707), kterému se Sebastian zalíbil a chtěl, aby se stal jeho pokračovatelem a převzal jeho místo varhaníka v Mariánském kostele v Lübecku.

Jelikož mladý Bach překročil svou měsíční dovolenou, nepohodl se se svými arnstadskými zaměstnavateli a v roce 1708 si našel místo ve Výmaru. V roce 1707 se oženil se svou sestřenicí Marii Barbarou Bachovou a jelikož získal malé dědictví, usadil se zde na následujících devět let a v roce 1714 se stal vévodovým koncertním mistrem. Zde napsal mnoho svých překrásných kantát a proslavil se jako varhaník. V roce 1716 se uvolnilo místo kapelníka, ale nebylo nabídnuto Bachovi, a tak se Bach rozhodl přijmout podobné místo v Anhalt-Köthenu. Vztah výmarského vévody k Bachovi se dokonce zkomplikoval tak, že dal Bacha na měsíc uvěznit, ale nakonec ho propustil. V Köthenu nebyly varhany a Bachovou hlavní povinností bylo řídit dvorní orchestr. Právě pro něho napsal Braniborské koncerty, věnované v roce 1721 markraběti Christianu Ludwigu Braniborskému, a dále Francouzské a Anglické suity pro klávesový nástroj a větší množství oratorií, pašijí, mší a kantát. Jedinou smutnou událostí během pobytu v Köthenu byla smrt manželky, matky jeho prvních čtyř dětí. Ale do roka se znovu oženil, tentokrát s Annou Magdalenou Wilckeovou, dcerou dvorního hudebníka, pro niž napsal několik drobnějších skladeb a nádherných písní, jež se dochovaly v jeho osobních záznamech a byly později zpřístupněny. Bach se nyní rozhodl přestěhovat, a jelikož hledal lepší vzdělávací příležitosti pro své děti, požádal o volné místo kantora v chrámu svatého Tomáše v Lipsku. Tamní úředníci chtěli, aby místo převzal Telemann, ale ten odmítl, a tak komise váhavě přijala Bacha, i když se domnívala, že se Bach Telemannovi nevyrovná.

Chrám a hudební škola se staly středem Bachova života dlouhých sedmadvacet let, od roku 1723 do roku 1750, ačkoliv až do roku 1728, kdy zemřel vévoda, si ponechával i své místo kapelníka v Köthenu. V Lipsku to neměl nikdy snadné, neboť se musel potýkat hned se třemi autoritami – universitou, církví a městskou radou – a musel převzít i nemálo nehudební výuky, kterou neměl příliš v lásce. Během prvních sedmi let zde napsal kolem 200 kantát jen proto, aby si úředníci nemohli stěžovat, že zanedbává výuku. K prvnímu provedení svých Matoušových pašijí si nemohl přizvat profesionální zpěváky: Starý rektor byl jeho přítelem, ale když zemřel, na jeho místo nastoupil mladý muž, s nímž se Bach dostával do sporů. Bach snášel všechna tato trápení, zatímco jeho věhlas se šířil po celé zemi. Jeho syn Carl Philipp Emanuel Bach byl zaměstnán u Fridricha Velikého, a když jej otec u dvora navštívil, byl přijat s úctou a uznáním . Ačkoliv nyní napsal taková umělecká díla, jako jsou Goldbergovy variace, Hudební obětina a Umění fugy, jen hrstka jeho děl byla zveřejněna ještě za jeho života. V posledních letech života se mu zhoršil zrak a po operaci v roce 1749 zcela oslepl. V roce 1750 se mu zrak nakrátko vrátil, ale brzy poté dostal záchvat mrtvice a po deseti dnech zemřel. Stejně jako Mozart byl pohřben v neoznačeném hrobě. Jeho ostatky byly znovuobjeveny v roce 1894.

HUDBA J. S. BACHA
Ačkoliv Bach komponoval po celý svůj život, nečinil tak pro slávu, jeho jediným přáním bylo sloužit církvi. Tak střed jeho tvorby tvoří 295 kantát, které nyní celý svět obdivuje a které obsahují to nejlepší z celého jeho díla, jež však pro Bacha byly jen týdenní rutinní povinností – zajistit hudbu pro církevní bohoslužby. Dvě stě pětašedesát jich bylo napsáno pro chrám svatého Tomáše v Lipsku. V těchto dílech, která je možno nazvat duchovními koncerty a s nimiž se dnes v kostelech setkáváme jen zřídka, nalézáme některé z jeho nejznámějších melodií, jako je „Schafe können sicher weiden", „Jesu meine Freunde" nebo vzletný chorál z kantáty 140 „Wachet auf ruft uns die Stimme".

Známější jsou však pro svou velikost a vznešenost jeho rozsáhlejší díla, kam patří mohutné Matoušovy pašije, jež vedle Händlova Mesiáše představují hlavní hudební zkušenost milovníků chrámové hudby a jež jsou předmětem nekonečných pokusů o interpretaci. Méně hloubavé a střízlivější, nikoliv však méně evokativní, jsou Janovy pašije, a méně dokonalé, ale stejně majestátní velká Mše B moll, do níž přejal mnohé ze svých ostatních děl. Vánoční oratorium (nikoliv skutečné oratorium, ale soubor šesti kantát, jež nebyly určeny k současnému provedení), méně známé Velikonoční oratorium a radostné Magnificat dotvářejí celek jeho chorálových skladeb, s nímž se v takovém rozsahu a kvalitě u žádného jiného skladatele nesetkáme.

Nicméně svět chápe Bacha především jako tvůrce nesmrtelných Braniborských koncertů, suit, překrásných koncertů pro housle, cemballo a různé kombinace nástrojů. A právě tato díla, jež ve svých zvláštně emotivních pomalých částech jako by předjímají budoucí svět romantismu, tak silně ovlivnila generačně mladší skladatele, jako Haydna a Mozarta, kteří je používali jako modely pro své vlastní skladby. Hudební svět nikdy nepřestane být Bachem inspirován a jeho věhlas i dnes stále roste. A nadto musíme znovu poznat i jeho varhanní dílo, jež je neustálým zdrojem potěšení a výzvou všem generacím varhaníků, hudbu, kde Bachův silný duch a technický génius vyrůstají z mnoha let zkušeností praktického hudebníka. Jeho skladby pro varhany předčí vše, co kdy který skladatel pro tento nástroj napsal. Kromě toho zde existuje rozsáhlá oblast jeho tvorby pro klávesové nástroje, stejně působivá v provedení na cemballo či klavír, nehledě na polemiky rozhořívající se nad správnou volbou nástroje. Umění fugy a Goldbergovy variace patří jistě k vrcholům. Stejně tak nenajdeme krásnější skladby pro housle než šest houslových sonát; nebo pro violoncello než podivuhodně plně znějící suity pro sólový nástroj. V celém širém světě hudby i dnes nenalezneme uctívanější jméno než Johann Sebastian Bach.


Chronologie
1685 – Narodil se 21. března v Eisenachu.
1694 – Umírá matka.
1695 – Umírá otec, odchází ke svému bratrovi Johannu Christopherovi, s nimž studuje hudbu.
1696 – Navštěvuje lyceum.
1700 – Stává se žákem chorálové školy benediktinů v chrámu svatého Michala v Lunebergu.
1701 – Začíná mutovat, zůstává však jako houslista a studuje hru na varhany.
1703 – Stává se dvorním hudebníkem vévodova bratra ve Výmaru a později téhož roku nastupuje místo varhaníka v Arnstadtu.
1704 – Komponuje Velikonoční oratorium.
1705 – Cestuje do Lübecku navštívit Buxtehudeho.
1707 – V červenci se stává varhaníkem v Mühlhausenu, v říjnu se žení se svou sestřenicí Marií Barbarou Buckovou.
1708 – Vrací se do Výmaru jako vévodův dvorní hudebník a varhaník.
1710 – V listopadu přichází na svět jeho syn Wilhelm Friedemann.
1711 – Navštěvuje Halle a odmítá nabídku na místo varhaníka.
1714 – V březnu přichází na svět syn Carl Phillip Emanuel, období bohaté na kantáty.
1717 – Uvězněn vévodou za to, že chtěl opustit své místo. Nakonec propuštěn a přijímá místo kapelníka u prince Leopolda v Anhalt-Köthenu.
1719 – Cestuje do Halle navštívit Handla, ten je však v Anglii (oba skladatelé se nikdy nesetkali, ač se o to několikrát pokoušeli).
1720 – Během jeho nepřítomnosti mu umírá žena, snaží se získat místo v Hamburku.
1721 – Píše Braniborské koncerty věnované markraběti Christianu Ludwigovi z Brunswicku. Podruhé se žení, tentokrát s Annou Magdalenou Wilckeovou, dcerou dvorního hudebníka.
1722 – Píše Knížku skladeb pro Annu Magdalenu Bachovou. Žádá o místo učitele v chrámu svatého Tomáše v Lipsku.
1723 – Po zkušebním provedení Janových pašijí je zvolen učitelem u svatého Tomáše, ale do smrti vévody si ponechává i své místo v Köthenu. V prosinci proveden Magnificat.
1725 – Píše Notenbuch pro Annu Magdalenu. Pokračuje tvorba kantát.
1727 – Začíná psát Matoušovy pašije, některé jsou provedeny na pohřbu prince Leopolda, v celku v roce 1729.
1729 – Jeden z jeho mnoha sporů s radou chrámu sv. Tomáše.
1730 – Se jmenováním nového rektora dosahuje v chrámu některých zlepšení.
1731 – Navštěvuje Drážďany. Uveřejněna první část Clavierübung.
1732 – Narození syna Johanna Christopha Friedricha.
1734 – První provedení Vánočního oratoria.
1735 – Narození syna Johanna Christiana. Několik následujících let pokračují jeho pracovní problémy, přesto plodně tvoří.
1740 – Jeho syn Carl Philip Emanuel vstupuje do služby u Fridricha Velikého. Bachovi se začíná zhoršovat zrak.
1747 – Navštěvuje svého syna na dvoře Fridricha Velikého. Je vřele přijat a následně komponuje Hudební obětinu určenou králi.
1750 – Po oční operaci ztrácí zrak. Nakrátko se mu ještě vrací, ale po záchvatu mrtvice dne 28. července umírá.Linky:
J.S. Bach ve Wikipedii
Bach.kvalitne.cz – výborný web, kde o Bachovi naleznete snad úplně všechno.
www.jsbach.org
www.bach.de


Zdroje:
Peter Gammond – Velcí skladatelé
Piano Society


Dodatek:
Poděkování od samotného Bacha nalezl v archivních materiálech v Köthenu aTeo.


linkuj.cz vybrali.sme.sk


Komentáře

Nesmrtelný... (@Teo - Mail - WWW)
http://ateo.cz/frame/phpgal/pict//4.1048.jpg

Teo, (Kyklop - Mail - WWW)
když jsem hleadl obrázek Bacha, tak jsem nevěděl který mám vybrat - ale teď mi je jasné, že jsem měl čerpat u Tebe... ;-)

(zcr - Mail - WWW)
Bachova hudba na přelomu 18. a 19. století poněkud zapadla a byla znovu uvedena v život Mendelssohnem-Bartholdym a později Brahmsem...

Ze skladeb připomínám ještě sonáty pro flétnu a continuo, a taky šest houslových partit.

ad.Zrc (Kyklop - Mail - WWW)
Na netu by se dalo najít mnoho ruzne Bachovy hudby do podcastu, ale nechtěl jsem míchat skladby pro varhany, klavír atd.
Díky za doplnění.

(zcr - Mail - WWW)
Kyklope, mohu-li prosit: zachovat pořadí a velikost písmen :)))

(Yafu - Mail - WWW)
...a sakra- a to jsem si myslel, že jsem bůhvíjaký hudební eklektik, ale vidím, že konkurence je větší, než jsem čekal :) .
Prostě výborný Kyklope jako (skoro) vždycky. Navíc, co lepšího k povznesení umlácené duše v tomhle hroznym týdnu, kdy jsem ve válce na tolika frontách, než J.S.Bach.
"..a bacha na Bacha, si bacha dávej a bacha na Bacha, si bacha hochu dej.."
Bachovou hudbou povznesený Yafu děkuje, P.S. Nějak se nemůžu dostat na blog fotografujícího agenta sojového sýra, nevíš co se děje?

ad. Zrc (Kyklop - Mail - WWW)
zajisté! ;-)

ad.Yafu (Kyklop - Mail - WWW)
Tak to si dej fakt bacha, aby Tě těch moc válek na tolika frontách nesložilo a nakonec Ti nehráli Bacha, až povezou T2 na lafetě ;-))

K tomu P.S. - Tofu ze dne na den vše smazala, zavřela dveře a bez vysvětlení se "definitivně" odstřihla... I já byl překvapený. Ale dost lidí a známých na ni "tlačí", aby alespoň nějaký její fotoblog fungoval, takže se asi zase někde časem objeví...

Ještě k tomu P.S. (Hanka - Mail - WWW)
Nejsem ani známá, ani nechci na nikoho tlačit, ale Tofu fotky a povídání mi moc chybí, fakt.

(eva - Mail - WWW)
Bacha miluju... ale momentálně nepomáhá ani on... :-(

evo, (@Teo - Mail - WWW)
taky jsem momentálně zaostalej... jdu si dát jointa... snad se to zlepší! ;)

Hanko, (Kyklop - Mail - WWW)
snad ji ty chmury brzo přejdou...

Evo, (Kyklop - Mail - WWW)
hmmm, většinou si musí člověk pomoci sám a bez Bacha...

Teo, (Kyklop - Mail - WWW)
jsem rád, žes to sám vybalil, že jsem tuhle pravdu nemusel na světlo tahat já! ;-))

(eva - Mail - WWW)
Teo - momentálně jsem ve stavu, kdy jsem ochotna vyzkoušet téměř vše - prý to pomáhá i na žaludeční nevolnosti... ;-)

J.S.Bach (Jana Melichrová - Mail - WWW)
Hudbu J.S.Bacha mám moc ráda i když na žádný hudební nástroj nehraju, jeho hudební díla prožívám.Mám ráda cembalo a varhany je požitek poslouchat díla barokního velikána. Jana Melicharová

ad.Jana Melicharová (kyklop - Mail - WWW)
Děkuji za vaši návštěvu zde.

Zrovna dne sv noci mi pan Bach hrál a s ním zpívala paní Magdalena Kožená - Arias. Moc pěknééé.

Mějte se fajn.

(Nora Králičí - Mail - WWW)
Ach ach ach, u Matoušových Pašijí jeden orgasmus za druhým!!!


Přidání komentáře...

[CNW:Counter]
kyklop (c ) 2003-2011
bloguje.cz
Counter